Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Cadro-resumo:Determinación do rendemento neto (Ingresos - Gastos)

InformaciónEstimación directa (modalidade normal)Estimación directa (modalidade simplificada)
Cadro-resumo:Determinación do rendemento neto (Ingresos - Gastos)

Ingresos

(+) Ingresos de explotación

(+) Ingresos financeiros derivados do aprazamento ou fraccionamento de operacións realizadas en desenvolvemento da actividade.

(+) Ingresos de explotación

(+) Ingresos de subvencións correntes

(+) Imputacións de ingresos por subvencións de capital

(+) Autoconsumo de bens e servizos

(+) IVE devindicado (por exemplo, recarga de equivalencia e recarga de agricultura, gandería e pesca)

(+) Outros ingresos

(+) Transmisión elementos patrimoniais que gozasen liberdade amortización:exceso amortización deducida respecto amortización deducible.

(+) Variación de existencias (só se hai un aumento de existencias ao final do exercicio)

(+) Ingresos de explotación

(+) Ingresos financeiros derivados do aprazamento ou fraccionamento de operacións realizadas en desenvolvemento da actividade.

(+) Ingresos de explotación

(+) Ingresos de subvencións correntes

(+) Imputacións de ingresos por subvencións de capital

(+) Autoconsumo de bens e servizos

(+) IVE devindicado (por exemplo, recarga de equivalencia e recarga de agricultura, gandería e pesca)

(+) Outros ingresos

(+) Transmisión elementos patrimoniais que gozasen liberdade amortización:exceso amortización deducida respecto amortización deducible.

(+) Variación de existencias (só se hai un aumento de existencias ao final do exercicio)

Gastos

(-) Compra de mercadorías

(-) Variación de existencia de mercadorías (só se hai unha diminución de existencias ao final do exercicio)

(-) Otros consumos de explotación

(-) Soldos e salarios

(-) Seguridade Social a cargo da empresa

(-) Seguridade Social ou achegas a mutualidades alternativas do titular da actividade

(-) Indemnizacións

(-) Axudas e asignacións de viaxe do persoal asalariado

(-) Achegas a sistemas de previsión social constituídos a favor de traballadores

(-) Otros gastos de persoal

(-) Gastos de manutención do titular no desenvolvemento da súa actividade

(-) Arrendamentos e canons

(-) Reparacións e conservación

(-) Subministración (luz, auga, gas, telefonía e Internet)

(-) Otros subministracións

(-) Servizos de profesionais independentes

(-) Primas de seguro

(-) Otros servizos exteriores

(-) Gastos financeiros

(-) IVE soportado (por exemplo, recarga de equivalencia e recarga de agricultura, gandería e pesca)

(-) Otros tributos fiscalmente deducibles

(-) Dotacións do exercicio para amortización do inmobilizado material

(-) Dotacións do exercicio para amortización do inmobilizado inmaterial

(-) Perdas por insolvencia de debedores

(-) Incentivos fiscais ao mecenado:convenios de colaboración en actividades de interese xeral

(-) Incentivos fiscais ao mecenado:gastos en actividades de interese xeral

(-) Otros gastos fiscalmente deducibles (agás provisións)

(-) Compra de mercadorías

(-) Variación de existencia de mercadorías (só se hai unha diminución de existencias ao final do exercicio)

(-) Otros consumos de explotación

(-) Soldos e salarios

(-) Seguridade Social a cargo da empresa

(-) Seguridade Social ou achegas a mutualidades alternativas do titular da actividade

(-) Indemnizacións

(-) Axudas e asignacións de viaxe do persoal asalariado

(-) Achegas a sistemas de previsión social constituídos a favor de traballadores

(-) Otros gastos de persoal

(-) Gastos de manutención do titular no desenvolvemento da súa actividade

(-) Arrendamentos e canons

(-) Reparacións e conservación

(-) Subministración (luz, auga, gas, telefonía e Internet)

(-) Otros subministracións

(-) Servizos de profesionais independentes

(-) Primas de seguro

(-) Otros servizos exteriores

(-) Gastos financeiros

(-) IVE soportado (por exemplo, recarga de equivalencia e recarga de agricultura, gandería e pesca)

(-) Otros tributos fiscalmente deducibles

(-) Dotacións do exercicio para amortización do inmobilizado material

(-) Dotacións do exercicio para amortización do inmobilizado inmaterial

(-) Perdas por insolvencia de debedores

(-) Incentivos fiscais ao mecenado:convenios de colaboración en actividades de interese xeral

(-) Incentivos fiscais ao mecenado:gastos en actividades de interese xeral

(-) Otros gastos fiscalmente deducibles (agás provisións)

Provisións

(-) Provisións fiscalmente deducibles

(-) Conxunto de provisións deducibles e gastos de difícil xustificación (límite 5% sobre a diferenza positiva entre ingresos e gastos anteriores cun máximo de 2.000 euros)

= RENDEMENTO NETO