Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Redución no rendemento neto por inicio dunha actividade económica

Normativa: Art.º 32.3 Lei IRPF

Requisitos

Ten dereito a esta redución o contribuínte que cumpra todos e cada un dos seguintes requisitos:

  1. Que inicie o exercicio dunha actividade económica e determine o rendemento o rendemento neto da súa actividade económica conforme ao método de estimación directa.

    Para o cumprimento deste requisito han de terse en conta todas as actividades económicas desenvolvidas polo contribuínte, tanto as desenvolvidas individualmente coma as que realice a través de entidades en réxime de atribución de rendas.

  2. Que a actividade económica se iniciase a partir da 1 de xaneiro de 2013.

  3. Que non se exercese ningunha outra actividade no ano anterior á data de inicio da nova actividade.

    Para estes efectos entenderase que se inicia unha actividade económica cando non se exercese actividade económica ningunha no ano anterior á data de inicio desta, sen ter en consideración aquelas actividades en cuxo exercicio se tivese cesado sen chegar a obter rendementos netos positivos dende o seu inicio.

Importe da redución

  • Cumpridos os anteriores requisitos, o contribuínte poderá reducir un 20 por 100 do importe do rendemento neto positivo declarado de todas as súas actividades, previamente minorado, se é o caso, por aplicación da redución por rendementos netos cun período de xeración superior a dous anos, ou obtidos de forma notoriamente irregular no tempo, e pola redución que corresponda polo exercicio de determinadas actividades económicas a que se refire o artigo 32.2 da Lei do IRPF .
  • A redución aplicarase no primeiro período impositivo no que o rendemento sexa positivo e no seguinte.
  • Naqueles casos en que se inicie unha actividade que xere o dereito a aplicar esta redución e posteriormente se inicie outra, sen cesar na anterior, a redución empezarase a aplicar no período impositivo no que a suma dos rendementos netos positivos de ambas as dúas actividades sexa positiva, aplicándose sobre a devandita suma.

Límite máximo da redución

A contía dos rendementos netos sobre a que se aplicará a citada redución non pode superar o importe de 100.000 euros anuais.

Exclusión

A redución non resulta de aplicación no período impositivo no que máis do 50 por 100 dos ingresos deste procedan dunha persoa ou entidade da que o contribuínte obtivese rendementos do traballo no ano anterior á data de inicio da actividade.