Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

3.Límite máximo e incompatibilidades das reducións xerais polo exercicio de determinadas actividades económicas

Límite máximo

. Como consecuencia da aplicación das reducións polo exercicio de determinadas actividades económicas antes comentadas, previstas no artigo 32.2 da Lei do IRPF, o saldo resultante do rendemento neto das actividades económicas non poderá ser negativo.

. No caso de tributación conxunta debe terse en conta o siuiente:

  1. A redución para traballadores autónomos economicamente dependentes ou con único cliente non vinculado do artigo 32.2.1º da Lei de IRPF ten como límite a contía dos  rendementos netos das actividades económicas dos contribuíntes que xeren o dereito á súa aplicación.
  2. A redución para contribuíntes con rendas non exentas inferiores a 12.000 euros ten como límite o saldo da suma de rendementos netos de actividades económicas dos membros da unidade familiar, de maneira que non poida ser negativo por aplicación da redución.

    Ademais, esta redución para contribuíntes con rendas non exentas inferiores a 12.000 euros conxuntamente coa redución por obtención de rendementos do traballo do artigo 20 da Lei do IRPF non poderá exceder de 3.700 euros.

Incompatibilidades

A redución para traballadores autónomos economicamente dependentes ou con único cliente non vinculado e redución para contribuíntes con rendas non exentas inferiores a 12.000 euros son incompatibles entre si.