Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Canarias

Por circunstancias persoais e familiares

Relativa á vivenda habitual

Por donativos e doazóns

Outros conceptos deducibles

 • Por nacemento ou adopción.
 • Para contribuíntes con discapacidade e maiores de 65 anos.
 • Por acollemento de menores.
 • Por familias monoparentais.
 • Por gastos de gardaría.
 • Por familia numerosa
 • Para familiares dependentes con discapacidade.
 • Por investimento en vivenda habitual.
 • Por obras de rehabilitación enerxética e reforma da vivenda habitual.
 • Por obras de adecuación da vivenda habitual por persoas con discapacidade
 • Por aluguer de vivenda habitual.
 • Por arrendamento de vivenda habitual vinculado a determinadas operacións de dación en pagamento.
 • Por doazóns a descendentes para a adquisición ou rehabilitación da súa primeira vivenda habitual.
 • Por doazóns para a rehabilitación ou conservación do Patrimonio Histórico de Canarias.
 • Por doazóns e achegas para fins culturais, deportivos, investigación ou docencia.
 • Doazóns con finalidade ecolóxica.
 • Por doazóns a entidades sen ánimo de lucro.
 • Por gastos de estudos en educación superior de descendentes fose da illa de residencia.
 • Por gastos de estudos en educación infantil, primaria, ensino secundario obrigatorio, bacharelato e formación profesional de grao medio.
 • Por traslado de residencia a outra illa para realizar unha actividade por conta propia ou allea.
 • Por cantidades destinadas polos seus titulares á restauración, rehabilitación ou reparación de bens inmobles de Interese Cultural.
 • Para contribuíntes desempregados.
 • Por gastos en primas de seguros de crédito para cubrir non pagamentos de rendas de arrendamentos de vivenda (dedución do arrendador).
 • Por gasto de enfermidade.