Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Comunitat Valenciana

Por circunstancias persoais e familiaresRelativa á vivenda habitualPor donativos e doazónsOutros conceptos deducibles
 • Por nacemento, adopción ou acollemento familiar.
 • Por nacemento ou adopción múltiples.
 • Por nacemento ou adopción de fillos con discapacidade.
 • Por ostentar o título de familia numerosa ou de familia monoparental.
 • Por cantidades destinadas á custodia non ocasional en gardarías e centros de primeiro ciclo de educación infantil, de fillos ou acollidos na modalidade de acollemento permanente, menores de 3 anos.
 • Para contribuíntes cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100, de idade igual ou superior a 65 anos.
 • Por ascendentes maiores de 75 anos, e por ascendentes maiores de 65 anos con discapacidade.
 • Por realización por un dos cónxuxes de labores non remunerados no fogar.
 • Por contribuíntes con dous ou máis descendentes.
 • Por cantidades destinadas á adquisición da súa vivenda habitual por persoas con discapacidade.
 • Por cantidades destinadas á adquisición ou rehabilitación de vivenda habitual procedentes de axudas públicas.
 • Por arrendamento vivenda habitual.
 • Por arrendamento vivenda como consecuencia da realización dunha actividade, por conta propia ou allea, en municipio distinto daquel no que o contribuínte residía con anterioridade.
 • Por investimentos en instalacións de autoconsumo de enerxía eléctrica ou destinadas ao aproveitamento de determinadas fontes de enerxía renovables nas vivendas ou edificio onde se sitúen.
 • Por obras de conservación ou mellora da calidade, sostibilidade e accesibilidade na vivenda habitual efectuadas no período.
 • Por obras de conservación ou mellora da calidade, sostibilidade e accesibilidade na vivenda habitual efectuadas en 2014 e 2015.
 • Por doazóns con finalidade ecolóxica.
 • Por doazóns de bens do Patrimonio Cultural Valenciano.
 • Por donativos para a conservación, reparación e restauración de bens do Patrimonio Cultural Valenciano.
 • Por doazóns destinadas ao fomento da Lingua Valenciana.
 • Por doazóns ou cesións de uso ou comodatos para outros fins de carácter cultural, científico ou deportivo non profesional.
 • Por doazóns monetarias dirixidas a financiar programas de investigación, innovación e desenvolvemento científico ou tecnolóxico no campo do tratamento e prevención das infeccións producidas polo Covid-19.
 • Por doazóns para contribuír ao financiamento dos gastos ocasionados pola crise sanitaria producida pola Covid-19
 • Por conciliación do traballo coa vida familiar.
 • Por cantidades destinadas polos seus titulares á conservación, reparación e restauración de bens do Patrimonio Cultural Valenciano.
 • Por cantidades procedentes de axudas públicas concedidas pola Generalitat no marco do disposto na Lei 6/2009, do 30 de xuño, da Generalitat, de protección á maternidade.
 • Por adquisición de material escolar.
 • Por cantidades destinadas a abonos culturais.
 • Por obtención de rendas derivadas do arrendamento de vivenda cuxa renda non supere o prezo de referencia de alugueiros privados (dedución do arrendador).
 • Por cantidades procedentes de axudas públicas concedidas pola Generalitat en virtude do Decreto Lei 3/2020, do 10 de abril, a traballadores e as traballadoras afectados por un ERTE e aos que reduciron a xornada laboral por conciliación familiar con motivo da declaración do estado de alarma pola crise sanitaria provocada pola Covid-19.
 • Por cantidades procedentes de axudas públicas concedidas pola Generalitat en virtude da Orde 5/2020, do 8 de xuño, para a adquisición ou electrificación de bicicletas urbanas e vehículos eléctricos de mobilidade persoal.