Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Deducións da cota íntegra

A. Deducións por incentivos e estímulos ao investimento empresarial en actividades económicas en estimación directa

1.Réxime xeral e réximes especiais de deducións por incentivos e estímulos ao investimento empresarial da Lei do Imposto sobre Sociedades

 • Inclúense novas deducións no ámbito empresarial vinculadas a determinados acontecementos de excepcional interese público aprobadas na Lei de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 que iniciaron a súa vixencia durante exercicio 2020.

 • Deducións por incentivos e estímulos ao investimento empresarial da Lei do Imposto sobre Sociedades

  Modifícase as deducións do artigo 36 do LIS para incluír as seguintes novidades:

  1. Dedución por investimentos en producións cinematográficas españolas (art. 36.1 LIS):Increméntanse os incentivos fiscais relacionados coa produción cinematográfica elevando as porcentaxes de dedución e o importe máximo da dedución.Ademais, amplíanse os supostos nos que se fixan limites superiores ao 50 por 100 do custo de produción.
  2. Dedución por investimentos en producións estranxeiras de longametraxes cinematográficas ou de obras audiovisuais (artigo 36.2 LIS):Elévanse tamén as porcentaxes de dedución e o importe máximo da dedución, como medida que favorece a maior competitividade do sector cinematográfico e audiovisual español no ámbito nacional e internacional

   Ademais, intégranse as medidas da Comunicación da Comisión Europea sobre axuda estatal ás obras cinematográficas e outras producións do sector audiovisual.Neste sentido, incorpórase a fase de produción para a aplicación do incentivo nas producións de animación e mantense a aplicación do devandito incentivo á execución en España da parte das producións internacionais relacionada cos efectos visuais, sempre que o importe da devandita dedución non supere a contía establecida no Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis.

2.Reserva para investimentos en Canarias

Modifícase a Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias, para ampliar nun ano os prazos para efectuar a materialización da reserva para investimentos en Canarias dotada con beneficios obtidos en períodos impositivos iniciados no ano 2016 e a dotación á devandita reserva relativa aos investimentos anticipados realizados en 2017 e consideradas como materialización da mesma, polos graves efectos que a pandemia produciu na realización dos investimentos e os resultados económicos no ano 2020.

B. Deducións por donativos e outras achegas

 • A disposición final segunda do Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019 (BOE do 6), modificou, con efectos da 1 de xaneiro de 2020, o artigo 19.1 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, para elevar en 5 puntos porcentuais as porcentaxes de dedución previstas no devandito artigo para as doazóns.

  Polo tanto, a escala aplicable durante o período impositivo 2020 é a seguinte:

  Base de dedución Importe ataPorcentaxe de dedución
  150 euros 80
  Resto base de dedución 35
  Tipo incrementado por reiteración de doazóns a unha mesma entidade 40
 • Os donativos para apoio fronte ao Covid-19 realizados ás entidades beneficiarias do mecenado, entre as que se encontran, entre outros, o Estado, as Comunidades Autónomas e as Entidades Locais, teñen dereito á dedución por donativos nas porcentaxes indicadas.Estas doazóns estarán, ademais, afectadas, acordo co artigo 47 do Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo (BOE da 1 de abril), ao financiamento exclusivo dos gastos derivados da crise sanitaria provocada polo Covid-19 e poderán destinarse a atender gastos tales como equipamentos e infraestruturas sanitarias, material, subministracións, contratación de persoal, investigacións e calquera outro que poida contribuír a reforzar as capacidades de resposta fronte á devandita crise sanitaria.