Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Xestión do Imposto

Obriga de declarar

As persoas titulares do ingreso mínimo vital regulado no Real Decreto-lei 20/2020, de 29 de maio e as persoas integrantes da unidade de convivencia están obrigados a presentar anualmente declaración correspondente ao IRPF, de acordo on o artigo 33.1.f) e 2.c) do mencionado Real Decreto-lei 20/2020.

Campaña Renda 2020:Prazos, borrador e autoliquidación

Prazos

Dende o 7 de abril ata o día 30 de xuño de 2021

Se se efectúa domiciliación bancaria do pagamento, o prazo de confirmación finaliza o 25 de xuño de 2021.

Borrador de declaración

 • Como na campaña anterior todos os contribuíntes, calquera que sexa a natureza das rendas que obtivesen durante o exercicio (de traballo, de capital mobiliario ou inmobiliario, de actividades económicas, ganancias e perdas patrimoniais, así como as imputacións de renda), poderán obter o borrador da declaración a través do Servizo de tramitación do borrador/declaración (RentaWEB), tras achegar, se é o caso, determinada información que lles será solicitada ao efecto, ou outra información que o contribuínte puidese incorporar.
 • Mantense o mecanismo de obtención do número de referencia para acceder ao borrador e/ou aos datos fiscais, a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria, mediante o Servizo de tramitación do borrador/declaración, debendo consignar para iso o Número de Identificación Fiscal (NIF) do obrigado tributario ou obrigados tributarios, a data de expedición ou de caducidade do seu Documento Nacional de Identidade (DNI) e o importe da casa 505 da declaración do IRPF correspondente ao exercicio 2019, “Basee liquidable xeral sometida a gravame”.
 • Tamén como nas pasadas campañas se poderá acceder ao borrador ou aos datos fiscais, a través do Servizo de tramitación do borrador/declaración do portal da Axencia Tributaria en https://sede.agenciatributaria.gob.es, utilizando certificados electrónicos recoñecidos e o sistema Cl@ve PIN e mediante a aplicación para dispositivos móbiles que se puxo en marcha na campaña anterior.

Presentación das declaracións do IRPF 2020

 • A través de Servicio de tramitación do borrador/declaración o contribuínte pode confeccionar a súa declaración do IRPF co produto Renda Web e proceder á súa presentación por medios electrónicos a través de internet, na Sede electrónica da Axencia Tributaria, a través do teléfono, nas oficinas da Axencia Tributaria previa solicitude de cita, así como nas oficinas habilitadas polas Comunidades Autónomas, cidades con Estatuto de Autonomía e Entidades Locais para a confirmación do borrador de declaración;se a declaración fose a ingresar o contribuínte poderá domiciliar o ingreso ou, no seu defecto, obter unha carta de pagamento no momento da súa presentación que lle permitirá ingresar o importe resultante.
 • Como na campaña anterior xa non é posible obter a declaración en papel imprimido xerado a través do Servizo de tramitación do borrador/declaración da Axencia Estatal de Administración Tributaria.Poderá obterse en documento para o seu ingreso na entidade colaboradora que debe imprimir e acudir a unha entidade financeira para realizar o pagamento.

Renda Web (melloras):

 • En relación cos rendementos de capital inmobiliario, como consecuencia das modificacións introducidas no modelo do imposto correspondente ao exercicio anterior, mellórase para este exercicio notablemente a información que se pon a disposición do contribuínte, o que sen dúbida facilitará a cumprimentación deste apartado da declaración.Esta mellora é especialmente importante no caso do cálculo da amortización, principal gasto deducible cando o ben inmoble estea arrendado durante o exercicio.Este ano Renda Web mostrará ao contribuínte a información cumprida na declaración do exercicio anterior e permitiralle trasladala á declaración do exercicio 2020, no seu caso modificala, e calculará sen máis operacións, o importe da amortización deducible.O Anexo "D" do modelo de declaración, no que os contribuíntes poden consignar o NIF dos provedores de determinados gastos, así como o seu importe, e desta forma axilizar a tramitación das devolucións a que poidan ter dereito e reducir o número de requirimentos, continúa sendo de cumprimentación voluntaria.
 • No apartado de rendementos de actividades económicas en estimación directa, como novidade moi destacable neste exercicio 2020, permitirase por primeira vez que os contribuíntes poidan incorporar os datos consignados nos libros rexistro do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.

  Tras a publicación na páxina Web da Axencia Tributaria un formato tipo de libros rexistro, coa finalidade de asistir ao contribuínte no cumprimento das obrigas tributarias formais rexistrais e darlle seguridade xurídica e certeza no contido mínimo que poida esixirse sobre estes, dáse un paso máis na asistencia aos contribuíntes que realizan actividades económicas.

  Desta forma, os contribuíntes que realicen actividades económicas e estean obrigados a levar libros rexistro de acordo co disposto no artigo 68 do Regulamento do imposto, poderán trasladar o contido do Libro rexistro de vendas e ingresos e do Libro rexistro de compras e gastos á súa declaración, facilitando a cumprimentación deste apartado.Trátase dunha medida que se encadra dentro do conxunto de melloras na asistencia ao contribuínte e que contribúe a simplificar a cumprimentación do imposto.

Pagamento

 • Se a declaración do IRPF resulta a ingresar, o contribuínte pode domiciliar o ingreso ou ingresar obtendo un número de referencia completo (NRC) da súa entidade bancaria ou ben poderá efectuar o pagamento a través dun documento para o ingreso nunha entidade colaboradora que deberá imprimir e proceder a efectuar o devandito ingreso.
 • No caso dos contribuíntes que confirmen e presenten o borrador de declaración a través da aplicación para dispositivos móbiles, o pagamento do importe da débeda tributaria resultante deberá realizarse necesariamente en dous prazos, mediante domiciliación bancaria de ambos os dous.
 • Fraccionamento do pagamento:os contribuíntes poderán fraccionar, sen interese nin recarga ningunha, o importe da débeda tributaria resultante da súa declaración do IRPF, en dúas partes:a primeira, do 60 por 100 do seu importe, no momento de presentar a declaración, e a segunda, do 40 por 100 restante, ata o 5 de novembro de 2021, inclusive.

  Os contribuíntes que domicilíen o pagamento do primeiro prazo poderán domiciliar o segundo prazo ata o 22 de setembro de 2021 e se non domicilían o primeiro poderán domiciliar o segundo ata o 30 de xuño de 2021.

  No caso dos contribuíntes que, ao fraccionar o pagamento, non desexen domiciliar o segundo prazo en entidade colaboradora, deberán efectuar o ingreso do devandito prazo ata o día 5 de novembro de 2021, inclusive, mediante o modelo 102.

 • Aprobouse un fraccionamento extraordinario para o pagamento da débeda tributaria derivada da declaración do IRPF para beneficiarios durante o ano 2020 de prestacións vinculadas a expedientes de regulación temporal de emprego.Este fraccionamento, que debe ser solicitado polo contribuínte, permitirá realizar o pagamento da débeda en seis prazos, con vencemento os días 20 de cada mes, sendo o primeiro o día 20 de xullo de 2021, sen que se devindiquen xuros de mora durante o devandito fraccionamento nin sexa necesaria a achega de garantía.