Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Outras cuestións de interese

 IPREM , interese legal, xuros de mora e salario medio anual do conxunto dos declarantes do IRPF

  • O importe do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM) para 2020 mantéñense en 7.519,59 euros, de acordo co establecido pola disposición adicional centésimo décima novena da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE do 4), xa que por Acordo do Consello de Ministros do 27 de decembro de 2019 se prorrogan para 2020 os Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018.
  • De igual modo, ao prorrogarse os Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018, o interese legal do diñeiro no exercicio 2020 fixouse no 3 por 100.
  • O salario medio anual do conxunto dos declarantes do IRPF mantense en 22.100 euros para o exercicio 2020.