Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Rendemento de actividades económicas

A. Cuestións xerais:Criterios de imputación temporal dos compoñentes do rendemento neto de actividades económicas

Dende o 1 de xaneiro de 2020 as axudas públicas para a primeira instalación de novos agricultores previstas no Marco Nacional de Desenvolvemento Rural de España poderán imputarse por cuartas partes, no período impositivo no que se obteñan e nos tres seguintes.

B. Actividades económicas en estimación directa

Gastos fiscalmente deducibles

Perdas por deterioración dos créditos derivadas das posibles insolvencias de debedores do artigo 13.1 do LIS.

De conformidade co artigo 14 do Real Decreto-lei 35/2020, do 22 de decembro, de medidas urxentes de apoio ao sector turístico, a hostalaría e o comercio e en materia tributaria, os contribuíntes do IRPF que teñan a consideración de empresa de reducida dimensión por cumprir as condicións do artigo 101 do LIS, poderán deducir, nos exercicios 2020 e 2021, as perdas por deterioración dos créditos derivadas das posibles insolvencias de debedores cando no momento da devindicación do imposto o prazo que transcorrese dende o vencemento da obriga a que se refire a artigo 13.1.a) da ICEX LIS sexa de tres meses.

C. Actividades económicas en estimación obxectiva

Como consecuencia da crise sanitaria provocada polo Covid-19 e coa finalidade de que a contía do rendemento neto determinado conforme ao método de estimación obxectiva se axuste á realidade da actividade económica provocada por esta situación, adoptáronse para este exercicio 2020 as seguintes medidas:

1.Renuncia e consecuencias da renuncia

Tras a declaración do estado de alarma polo Covid-19, o artigo 10 do Real Decreto-lei 15/2020, do 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego (BOE do 22), eliminou a vinculación obrigatoria que durante tres anos se establece legalmente para a renuncia ao método de estimación obxectiva do IRPF.En concreto, a renuncia á aplicación do método de estimación obxectiva para o exercicio 2020, non impide volver determinar conforme ao devandito método o rendemento da actividade económica en 2021, sempre que cumpran os requisitos para a súa aplicación, cando o contribuínte revogue a renuncia anterior.

Para iso, deuse a posibilidade aos contribuíntes de renunciar á aplicación do método de estimación obxectiva para o exercicio 2020 presentando o pagamento fraccionado conforme ao método de estimación directa (presentando, polo tanto, o modelo 130 en lugar do 131).Nese caso tributan en 2020 no método de estimación directa.

Para o ano 2021, a revogación de forma excepcional da renuncia para volver tributar no réxime de estimación obxectiva poderá realizarse durante o mes de decembro de 2020 ou mediante a presentación en prazo da declaración correspondente ao pagamento fraccionado do primeiro trimestre do exercicio 2021 na forma disposta para o método de estimación obxectiva.

Tamén se prevé polo artigo 10.1 do Real Decreto-lei 15/2020, do 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego (BOE do 22), a renuncia a aplicación do método de estimación obxectiva para o exercicio en 2021 que tampouco vincula para 2022.

2.Límites excluíntes:

  • O Real Decreto-lei 18/2019, do 27 de decembro, polo que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral e de seguridade social (BOE do 29), modificou a disposición transitoria trixésimo segunda da Lei do IRPF prorrogando para o período impositivo 2020 a aplicación dos mesmos límites cuantitativos excluíntes do método de estimación obxectiva fixados para os exercicios 2016, 2017, 2018 e 2019:tanto os relativos ao volume de rendementos íntegros no ano inmediato anterior derivado do exercicio de actividades económicas (250.000 euros para o conxunto de actividades económicas, agás as agrícolas, gandeiras e forestais e 125.000 euros para as operacións nas que exista obriga de expedir factura cando o destinatario sexa empresario) como ao volume de compras en bens e servizos (250.000 euros, excluídas as adquisicións de inmobilizado)
  • Para actividades agrícolas, gandeiras e forestais aplícase o límite excluínte previsto no artigo 31 da Lei do IRPF para o volume de rendementos íntegros no ano inmediato anterior (250.000 euros anuais, para o conxunto das súas actividades agrícolas, gandeiras e forestais desenvolvidas polo contribuínte) e, para o volume de compras en bens e servizos, a cantidade de 250.000 euros, excluídas as adquisicións de inmobilizado, prevista na disposición transitoria trixésimo segunda na Lei do IRPF e cuxa aplicación se amplía ao exercicio 2020.

3.Determinación do rendemento neto previo:

A Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30), mantén para o exercicio 2020 a contía dos signos, índices ou módulos do exercicio anterior.

Agora ben, para a aplicación dos signos, índices ou módulos do método de estimación obxectiva do IRPF, para os efectos do cálculo do rendemento anual, o artigo 11 do Real Decreto-lei 35/2020, do 22 de decembro, de medidas urxentes de apoio ao sector turístico, a hostalaría e o comercio e en materia tributaria, tivo en conta a incidencia dos estados de alarma decretados en 2020, establecendo que non se computarán como período no que se tivese exercido a actividade, tanto os días en que estivo declarado o estado de alarma no primeiro semestre de 2020, coma os días do segundo semestre de 2020 nos que, estando declarado ou non o estado de alarma, o exercicio efectivo da actividade económica teríase visto suspendido como consecuencia das medidas adoptadas pola autoridade competente para corrixir a evolución da situación epidemiolóxica derivada do Covid-19 (tamén denominado SARS-CoV-2).

En particular, para a cuantificación dos módulos "persoal asalariado" e "persoal non asalariado non se computarán como horas traballadas as correspondentes aos días aos que se refire o parágrafo anterior e para a cuantificación dos módulos «distancia percorrida» e «consumo de enerxía eléctrica» non se computarán os quilómetros percorridos nin os quilovatios/hora que proporcionalmente correspondan aos días a que se refire o primeiro parágrafo.

4.Determinación do rendemento neto da actividade:reducións aplicables

  • Reducións xerais:o artigo 10 do Real Decreto-lei 35/2020, do 22 de decembro, de medidas urxentes de apoio ao sector turístico, a hostalaría e o comercio e en materia tributaria, eleva a porcentaxe de redución a aplicar, con carácter xeral, ao rendemento neto de módulos na declaración do IRPF correspondente ao exercicio 2020, do 5 por 100 ao 20 por 100.Porcentaxe que se incrementa ata o 35 por 100 para as actividades vinculadas ao sector turístico, a hostalaría e o comercio.

  • Mantéñense a redución do 20 por 100 do rendemento neto para actividades económicas desenvolvidas no termo municipal en Lorca (Murcia).

Obrigas contables e rexistrais

O 1 de xaneiro de 2020 entrou en vigor a Orde HAC/773/2019, do 28 de xuño, pola que se regula a levanza dos libros rexistros no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas que substitúe e derroga a anterior Orde de 4 de maio de 1993.