Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Rendementos de traballo

Rendementos de traballo en especie exentos

A disposición final primeira do Real Decreto-lei 35/2020, do 22 de decembro, de medidas urxentes de apoio ao sector turístico, a hostalaría e o comercio e en materia tributaria (BOE do 23) modificou o artigo 42.3.a) da Lei do IRPF para precisar que a exención das entregas a empregados de produtos a prezos rebaixados que se realicen en cantinas ou comedores de empresa ou economatos de carácter social (incluídas as fórmulas indirectas de prestación do servizo) cuxa contía non supere a cantidade que regulamentariamente se determine, aplicarase con independencia de que o servizo se preste no propio local do establecemento de hostalaría ou fóra deste, logo de recollida polo empregado ou mediante a súa entrega no seu centro de traballo ou no lugar elixido por aquel para desenvolver o seu traballo nos días en que este se realice a distancia ou mediante teletraballo.

Reducións aplicables sobre determinados rendementos íntegros

Réxime transitorio das reducións sobre prestacións percibidas en forma de capital derivadas de sistemas privados de previsión social.

En 2020 xa non é posible aplicar este réxime transitorio de redución ás prestacións percibidas en forma de capital derivadas plans de pensións, mutualidades de previsión social e plans de previsión asegurados por continxencias acaecidas nos exercicios 2011 ou anteriores.