Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas: contías exentas

Normativa: Disposición adicional trixésimo terceira Lei IRPF

Premios

Non se integran na base impoñible do IRPF, pero si están suxeitos ao devandito imposto mediante un gravame especial os seguintes premios:

  • Os premios obtidos das lotarías e apostas organizadas pola Sociedade Estatal Loterías y Apuestas del Estado e polos órganos ou entidades das Comunidades Autónomas.

  • Os premios obtidos dos sorteos organizados pola Cruz Vermella Española.

  • Os premios obtidos das modalidades de xogos autorizados á Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE).

  • Os premios organizados por organismos públicos ou entidades que exerzan actividades de carácter social ou asistencial sen ánimo de lucro establecido noutros Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo e que persigan obxectivos idénticos aos dos organismos ou entidades antes sinalados.

O resto de premios (distintos de que acabamos de enumerar) considéranse ganancias patrimoniais e integran a base impoñible xeral do IRPF.

Contías exentas

No exercicio 2022 estarán exentos do gravame especial os premios cuye importe íntegro sexa igual ou inferior a 40.000 euros.

Os premios cuxo importe íntegro sexa superior a 40.000  euros,  someteranse a tributación do gravame especial respecto da parte do mesmo que exceda do devandito importe.

Esta exención será de aplicación sempre que a contía do décimo, fracción, cupón de lotaría ou da aposta efectuada, sexa de, polo menos, 0,50 euros. No caso de que fóra inferior a 0,50 euros, a contía máxima exenta reducirase de forma proporcional.

No suposto de que o premio fóra de titularidade compartida, a contía exenta ratearase entre os cotitulares en función da cota que lles corresponda.