Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

11. Anualidades por alimentos a favor dos fillos

Normativa: Art. 7.k) Lei IRPF

Están exentas as cantidades percibidas polos fillos dos seus pais en concepto de anualidades por alimentos en virtude de decisión xudicial.

Así mesmo, a partir das modificacións introducidas no  Código Civil pola disposición final primeira da Lei 15/2015, do 2 de xullo, da Xurisdición Voluntaria, a exención aplícase ás cantidades percibidas por anualidades por alimentos  acordados en:

  • O Convenio regulador a que se refire o artigo 90 do Código Civil, tanto nos procedementos de separación ou divorcio decretado xudicialmente como nos formalizados ante o secretario xudicial ou en escritura pública ante Notario, con independencia de que o devandito convenio derive ou non de calquera medio axeitado de solución de controversias legalmente previsto.

  • O Convenio equivalente previsto nos ordenamentos das Comunidades Autónomas, aprobado pola autoridade xudicial ou formalizada ante o Letrado da Administración de Xustiza ou en escritura pública ante Notario, con independencia de que o devandito convenio derive ou non de calquera medio axeitado de solución de controversias legalmente previsto.

Estas cantidades tributan no pagador, sen que este poida reducir a súa base impoñible no importe das mesmas. Non obstante, o contribuínte que satisfaga este tipo de prestacións, sen dereito á aplicación do mínimo por descendentes previstos no artigo 58 da Lei do IRPF, cando o seu importe sexa inferior á base liquidable xeral, aplicará as escalas do imposto separadamente ao importe das anualidades por alimentos aos fillos e ao resto da base liquidable xeral.

Lembre : teñase en conta o tratamento para o pagador das anualidades por alimentos  a favor dos fillos que se comenta no Capítulo 15 e as reducións por pensións compensatorias e anualidades por alimentos  que se comentan o Capítulo 13 deste manual .