Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

16. Gratificacións por participación en misións internacionais de paz ou humanitarias aos membros das devanditas misións e indemnizacións por operacións internacionais de paz e seguridade

Normativa: Arts. 7.o) Lei IRPF e 5 Regulamento  IRPF

Están exentas as cantidades satisfeitas polo Estado español aos membros de misións internacionais de paz ou humanitarias polos seguintes motivos:

  1. As gratificacións extraordinarias de calquera natureza que respondan ao desempeño da misión internacional de paz ou humanitaria.

  2. As indemnizacións ou prestacións satisfeitas polos danos persoais que sufrisen durante as mesmas.

Tamén se declaran exentas as cantidades percibidas como consecuencia das indemnizacións aos participantes en operacións internacionais de paz e seguridade a que se refiren os artigos 1 e 2 do Real Decreto-lei 8/2004, do 5 de novembro (BOE do 10 de novembro), na redacción dada pola Lei Orgánica 7/2007, do 2 de xullo (BOE do 3 de xullo).

As indemnizacións establecidas no Real Decreto-lei 8/2004 son de aplicación a:

  1. Os militares españois que participen nas operacións de mantemento da paz, de asistencia humanitaria ou noutras de carácter internacional que fosen aprobadas especificamente polo Goberno para estes fins, con inclusión daqueles que, dependentes do Ministerio de Defensa, formen parte da tripulación dos medios de transporte en que se realicen os desprazamentos.

  2. Os membros das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado que participen nas operacións mencionadas.

  3. O persoal ao servizo das Administracións Públicas, incluíndo o contratado en España a título individual polo Estado, que se desprace ao territorio en que se realice a operación para participar nela ou que se encontre destinado no devandito territorio.

Precisión: o artigo 7 do Real Decreto-lei 8/2004, do 5 de novembro, declaraba a exención no IRPF das cantidades percibidas como consecuencia das indemnizacións a que se refire o devandito Real Decreto-lei  8/2004 e a disposición derrogatoria primeira.2. 16ª da Lei do IRPF declarou  vixente o citado artigo 7.