Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

A) Indemnizacións por danos persoais como consecuencia de responsabilidade civil na contía legal ou xudicialmente recoñecida

Normativa: Disposición adicional primeiro Regulamento  IRPF.

As indemnizacións como consecuencia de responsabilidade civil por danos persoais (concepto en que se consideran incluídos os danos físicos, psíquicos e morais),  están exentas na contía legal ou xudicialmente recoñecida.

Contías legalmente recoñecidas

Esta circunstancia prodúcese cando unha norma determine a contía da indemnización, o que supón que está suxeito e non exento o exceso que puidese percibirse.

Con esta finalidade no caso de accidentes de circulación, teñen a consideración de contías legalmente recoñecidas as indemnizacións fixadas de acordo co que se dispón no artigo 1.4 do texto refundido da Lei sobre Responsabilidade Civil e Seguro na Circulación de Vehículos a Motor, aprobado polo Real decreto Lexislativo 8/2004, do 29 de outubro (BOE do 5 de novembro), en tanto sexan abonadas por unha entidade aseguradora como consecuencia da responsabilidade civil do seu asegurado.

En relación coas  devanditas  contías hai que distinguir para a valoración dos danos e prexuízos causados ás persoas en accidentes de circulación entre:

  • Os accidentes que se produzan a partir do 1 de xaneiro de 2016, aos que se aplicará o sistema de valoración que recolle o novo Título IV e o novo Anexo do Texto Refundido da Lei sobre responsabilidade civil e seguro na circulación de vehículos a motor, aprobado polo Real decreto Lexislativo 8/2004, do 29 de outubro, que se introduce polo artigo único da Lei 35/2015, do 22 de setembro, de reforma do sistema para a valoración dos danos e prexuízos causados ás persoas en accidentes de circulación (BOE do 23 de outubro).

    En aplicación do artigo 49.3 do texto refundido da Lei sobre Responsabilidade Civil e Seguro na Circulación de Vehículos a Motor, a  Resolución do 23 de febreiro de 2022 (BOE do 7 de marzo), a Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións acorda facer públicas no seu sitio web http://www.dgsfp.mineco.é /  as contías indemnizatorias vixentes durante o ano 2022, unha vez actualizadas no 2,5 por cento, tendo en conta o axuste do 1,6 por cento por corrección da desviación correspondente a 2021.

  • Os accidentes ocorridos con anterioridade a 1 de xaneiro de 2016, aos que se aplicará o sistema recollido no Anexo do Texto Refundido da Lei sobre responsabilidade civil e seguro na circulación de vehículos a motor, aprobado polo Real decreto Lexislativo 8/2004, do 29 de outubro, na súa redacción vixente ata 31 de decembro de 2015.

    Estas contías foron actualizadas por última vez na Resolución da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións, do 5 de marzo de 2014 (BOE do 15 de marzo).

Novidade 2022 :  teñase en conta que con data 28 de outubro de 2022 publicouse no BOE o Real decreto 907/2022, do 25 de outubro, polo que se modifican as contías de determinadas táboas do sistema para a valoración dos danos e prexuízos causados ás persoas en accidentes de circulación contida no anexo do texto refundido da Lei sobre responsabilidade civil e seguro na circulación de vehículos a motor, aprobado polo Real decreto Lexislativo 8/2004, do 29 de outubro, e polo que se modifica o Real decreto 1060/2015, do 20 de novembro, de ordenación, supervisión e solvencia das entidades aseguradoras e reaseguradoras, para a actualización de importes en euros en relación co réxime especial de solvencia.

Este Real decreto 907/2022 actualizou as contías indemnizatorias das táboas correspondentes á valoración do lucro cesante e a axuda de terceira persoa, así como as denominadas táboas técnicas de axuda para a tramitación de sinistros, cuxas bases técnicas foron previamente modificadas pola Orde ETD/949/2022, do 29 de setembro.

As novas contías das táboas do anexo que inclúe o Real decreto 907/2022 serán de aplicación aos accidentes ocorridos a partir o 29 de outubro de 2022 e aos lesionados en accidentes ocorridos anteriormente cuxas secuelas se haxan estabilizado a partir desa data.

Contías xudicialmente recoñecidas

Considéranse comprendidos nesta expresión dous supostos:

  1. Cuantificación fixada por un xuíz ou tribunal mediante resolución xudicial.

  2. Fórmulas intermedias. Con esta expresión faise referencia a aqueles casos en que existe unha aproximación voluntaria nas posturas das partes en conflito, sempre que haxa algún tipo de intervención xudicial. A título de exemplo, pódense citar os seguintes: acto de conciliación xudicial, aplanamento, renuncia, desistencia e transacción xudicial.

Estas cantidades están exentas na súa totalidade, aínda que superen os importes legais anteriormente sinalados.

Atención : non obstante, teñase en conta que  a disposición adicional quincuaxésimo primeira da Lei do IRPF declara exentas,  con efectos desde 31 de marzo de 2022 e exercicios anteriores non prescritos, as indemnizacións percibidas en concepto de responsabilidade civil por danos persoais  polos familiares das vítimas do accidente do voo GWI9525, acontecido o 24 de marzo de 2015, así como as axudas satisfeitas pola compañía aérea afectada ou por unha entidade vinculada a esta última.