Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

B) Indemnizacións por danos persoais derivadas de contratos de seguro de accidentes

Igualmente están exentas as indemnizacións por danos persoais derivadas de contratos de seguro de accidentes, agás aqueles cuxas primas puidesen reducir a base impoñible ou ser consideradas como gasto deducible na determinación do rendemento neto da actividade económica realizada polo asegurado.

A exención unicamente esténdese ata a contía que resulte de aplicar, para o dano sufrido, o sistema para a valoración dos danos e prexuízos causados ás persoas en accidente de circulación distinguindose:

  • Os accidentes que se produzan a partir do 1 de xaneiro de 2016, aos que se aplicará o sistema de valoración que recolle o novo Título IV e o novo Anexo do Texto Refundido da Lei sobre responsabilidade civil e seguro na circulación de vehículos a motor, aprobado polo Real decreto Lexislativo 8/2004, do 29 de outubro, que se introduce polo artigo único da Lei 35/2015, do 22 de setembro, de reforma do sistema para a valoración dos danos e prexuízos causados ás persoas en accidentes de circulación (BOE do 23 de setembro).

    Teñase en conta que a Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións, para facilitar o seu coñecemento e aplicación, publica no seu sitio web http://www.dgsfp.mineco.é /, as contías indemnizatorias vixentes durante o ano 2022, unha vez actualizadas no 2,5 por cento, tendo en conta o axuste do 1,6 por cento por corrección da desviación correspondente a 2021.

  • Os accidentes ocorridos con anterioridade a 1 de xaneiro de 2016, aos que se aplicará o sistema recollido no Anexo do Texto Refundido da Lei sobre responsabilidade civil e seguro na circulación de vehículos a motor, aprobado polo Real decreto Lexislativo 8/2004, do 29 de outubro, na súa redacción vixente ata 31 de decembro de 2015.

Importante: os intereses indemnizatorios polo atraso no pagamento correspondente a unha indemnización exenta encóntranse tamén exentos de acordo co que se dispón no artigo 7 da Lei do IRPF. A razón é que os intereses fixados, en canto obriga accesoria, teñen que ter a mesma consideración que o concepto principal de que deriven e cualificarse, nestes supostos, como ganancia patrimonial exenta. Véxase ao respecto a Resolución do Tribunal Económico-administrativo Central (TEAC), do 10 de maio de 2018, Reclamación número 00/05260/2017, recaída en recurso extraordinario de alzada para a unificación de criterio.