Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

26. Ingreso mínimo vital, renda mínima de inserción e axudas vítimas de delitos violentos e de violencia de xénero

Normativa: Art. 7.y) Lei IRPF

Están exentas:

 • A prestación da Seguridade Social do Ingreso Mínimo Vital  regulada na Lei 19/2021, do 20 de decembro.

  Teñase en conta que, desde o 1 de xaneiro de 2022, entrou en vigor a Lei 19/2021, do 20 de decembro, pola que se establece o ingreso mínimo vital, que  provén da tramitación como proxecto de lei do Real Decreto-lei 20/2020, do 29 de maio, e substitúeo.

  Complemento de axuda á infancia para beneficiarios do ingreso mínimo vital

  O artigo 11.6 da Lei 19/2021 establece un complemento de axuda para a infancia para aquelas unidades de convivencia que inclúan menores de idade entre os seus membros e cuxos ingresos computables no ano inmediatamente anterior ao da solicitude, sexan inferiores ao 300 por 100 da renda garantida e non superen o 150 por 100 do límite de patrimonio establecido para o ingreso mínimo vital.

  O devandito complemento consiste nunha contía mensual por cada menor de idade membro da unidade de convivencia, que varía en función da idade cumprida polo menor o día 1 de xaneiro do correspondente exercicio, de acordo cos seguintes tramos:

  • Menores de tres anos: 100 euros.
  • Maiores de tres anos e menores de seis anos: 70 euros.
  • Maiores de seis anos e menores de 18 anos: 50 euros

  No referente á percepción do complemento de axuda para a infancia hai que distinguir:

  1. Unidades de convivencia que sexan beneficiarias da prestación do ingreso mínimo vital. Para elas o complemento é unha contía que se engade, se é o caso, ao importe que corresponda en aplicación do artigo 13. 1 da Lei 19/2021 e que se calcula por diferenza entre a renda garantida correspondente e os ingresos da persoa beneficiaria ou dos membros da unidade de convivencia do exercicio anterior. Aínda que sexa un importe que supón unha contía fixa e independente do anterior ten natureza de prestación de ingreso mínimo vital,

  2. Unidades de convivencia que NON sexan beneficiarias da prestación do ingreso mínimo vital, pero cumpran os requisitos para ter dereito ao complemento, isto é, que os seus ingresos non superen o 300 por 100 da renda garantida e o seu patrimonio sexa inferior ao 150 por 100 do límite de patrimonio establecido para o ingreso mínimo vital. Tamén neste caso ten natureza de prestación de ingreso mínimo vital.

  O complemento de axuda para a infancia substitúe, ademais, á asignación por fillo ou menor a cargo sen discapacidade ou con discapacidade inferior ao 33 por 100, que se regulaba no Capítulo I do título VI do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, e que queda suprimida, aínda que temporalmente se permite manter a percepción desta asignación económica en determinados casos (principalmente para aqueles beneficiarios que a percibían antes do 1 de xuño de 2020 e non cumpren os requisitos para gozar do complemento de axuda para a infancia).

  Para os que viñan cobrando esta asignación por fillo ou menor a cargo, e cumprían os requisitos previstos no artigo 11.6 da Lei 19/2021 para ter dereito ao complemento de axuda para a infancia e a contía do complemento que lles correspondía era igual ou superior ao importe da asignación que viñan percibindo, estableceuse o recoñecemento de oficio do citado complemento, notificandose, non obstante, o devandito recoñecemento aos beneficiarios co obxecto de que estes puidesen optar entre un e outro, xa que se declararon incompatibles entre si.

  De acordo porén antérioro, para o exercicio 2022, para os efectos da aplicación das exencións do artigo 7 da Lei do IRPF, podemos distinguir dúas situacións:

  1. Para os que continúen percibindo a asignación económica por fillo ou menor a cargo sen discapacidade ou con discapacidade inferior ao 33 por 100, que se regulaba no Capítulo I do título VI do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, a devandita asignación estará exenta de acordo co que se establece no artigo 7. h) da Lei do IRPF.

  2. Para os perceptores do complemento de axuda para a infancia, a prestación estará exenta conforme ao artigo 7.y) da Lei IRPF.

 • As prestacións económicas establecidas polas Comunidades Autónomas en concepto de renda mínima de inserción para garantir recursos económicos de subsistencia ás persoas que carezan deles , así como as demais axudas establecidas por estas ou por entidades locais para atender, de acordo coa súa normativa, a colectivos en risco de exclusión social, situacións de emerxencia social, necesidades habitacionais de persoas sen recursos ou necesidades de alimentación, escolarización e demais necesidades básicas de menores ou persoas con discapacidade cando eles ou persoas ao seu cargo, carezan de medios económicos suficientes

  Límite conxunto: en todos estes casos (ingreso mínimo vital,  en que estea, incluído, se é o caso, complemento de axuda para a infancia; e as prestacións económicas que se relacionan no segundo punto, recollido con anterioridade) a exención acada ata un importe máximo anual conxunto de 1,5 veces o indicador público de rendas de efectos múltiples (para o ano  2022 o importe máximo é de  12.159,42 euros).

  A contía anual do indicador público de rendas de efectos múltiples (IPREM)  é de 8.106,28 euros, de acordo co previsto na disposición adicional  centésima primeira da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022. (BOE do 29 de decembro).

 • Así mesmo as axudas concedidas ás vítimas de delitos violentos a que se refire a Lei 35/1995, do 11 de decembro, de axudas e asistencia ás vítimas de delitos violentos e contra a liberdade sexual, e as axudas previstas na Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xero, e demais axudas públicas satisfeitas a vítimas de violencia de xénero por tal condición.