Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

14. Prestacións por desemprego percibido na modalidade de pagamento único

Normativa: Art. 7.n) Lei IRPF

Están exentas, calquera que sexa o seu importe, as prestacións por desemprego recoñecido pola respectiva entidade xestora cando se perciban na modalidade de pagamento único establecida no Real decreto 1044/1985, do 19 de xuño, polo que se regula o aboamento da prestación por desemprego na súa modalidade de pagamento único (BOE do 2 de xullo), sempre que as cantidades percibidas se destinen ás finalidades e nos casos previstos na citada norma.

Teñase en conta que, con efectos 10 de outubro de 2015, o artigo 34.1 da Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do Traballo Autónomo (BOE do 12 de xullo) dispón  que se manterá o previsto no Real decreto 1044/1985, do 19 de xuño, polo que se establece o aboamento da prestación por desemprego na súa modalidade de pagamento único, incluídas as modificacións incorporadas por normas posteriores, no que non se opoña ás regras que neste mesmo apartado 1 do artigo 34 indícanse.

Os supostos para os que  se pode solicitar o pagamento único por desemprego son:

  • O inicio dunha actividade como traballador autónomo.

  • A incorporación a unha cooperativa, existente ou de nova creación, como socio traballador ou de traballo de carácter estable.

  • A constitución dunha sociedade laboral ou a incorporación a unha xa existente, como socio traballador ou de traballo de carácter estable.

  • Achega ao capital social dunha sociedade ou entidade mercantil de nova creación ou constituída nun prazo máximo de doce meses anteriores á achega, sempre que vaian posuír o control efectivo da mesma, e a exercer nela unha actividade profesional, encadrados no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.

Esta exención estará condicionada ao mantemento da acción ou participación durante o prazo de cinco anos, no suposto de que o contribuínte se integrase en sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado ou realizase unha achega ao capital social dunha entidade mercantil, ou ao mantemento, durante idéntico prazo, da actividade, no caso do traballador autónomo.