Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

6. Prestacións por incapacidade permanente absoluta ou gran invalidez percibida da Seguridade social ou polas entidades que a substitúan

Normativa: Art. 7.f) Lei IRPF

A exención afecta ás prestacións percibidas da Seguridade Social na súa modalidade contributiva.

Actualmente, a falta do desenvolvemento regulamentario a que se refire o artigo 194 e a disposición transitoria vixésimo sexta do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado por Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro (BOE do 31 de outubro), a incapacidade permanente admite no ámbito da Seguridade Social catro graduacións, configuradas da seguinte forma:

 • Incapacidade permanente parcial para a profesión habitual: aquela que, sen acadar o grao de total, ocasiona ao traballador unha diminución non inferior ao 33 por 100 no seu rendemento normal para a devandita profesión, sen impedirlle a realización das tarefas fundamentais da mesma.
 • Incapacidade permanente total para a profesión habitual: a que inhabilita ao traballador para a realización de todas ou das fundamentais tarefas da devandita profesión habitual, sempre que poida dedicarse a outra distinta.
 • Incapacidade permanente absoluta para todo traballo: que inhabilita por completo ao traballador para toda profesión ou oficio.
 • Gran invalidez: situación  que afecta o traballador e produce os mesmos efectos que a absoluta, pero que, ademais, como consecuencia de perdas anatómicas ou funcionais, necesítase a asistencia doutra persoa para os actos máis esenciais da vida, tales como vestirse, desprazarse, comer ou análogos.

Destas graduacións, exclusivamente as prestacións por incapacidade permanente absoluta ou gran invalidez percibida da Seguridade social, dan dereito á exención.

No referente ás pensións procedentes do estranxeiro percibido por contribuíntes do IRPF  e que deban someterse a tributación en España gozarán de exención, sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

 • Que o grao de incapacidade recoñecido poida pararse nas súas características á incapacidade absoluta ou gran invalidez.

 • Que a entidade que satisfai a prestación gozo, segundo a normativa do país de procedencia da pensión, do carácter de substitutiva da Seguridade Social.

  Para os efectos da   equiparación ou, se é o caso,  homologación de prestacións por incapacidade permanente nos seus graos de absoluta ou gran invalidez, véxase os criterios interpretativos que fixos o Tribunal Supremo na Sentenza número 346/2019, do  14 de marzo (ROJ: STS 810/2019).

Información adicional: con respecto aos documentos que a AEAT  consegue dos perceptores  de pensións por incapacidade de Estados estranxeiros que aleguen a aplicación da exención do artigo 7.f) da lei do IRPF son os que a continuación indícanse:

 • Resolución pola que se lle recoñece a prestación ou renda de que se trate,
 • Informe médico oficial, descritivo das patoloxías, lesións, secuelas e limitacións funcionais tomadas en consideración para a valoración da incapacidade laboral, e
 • Ditame pericial oficial en que se concrete e determine o alcance e impacto das limitacións funcionais sobre a capacidade laboral.

A devandita documentación deberá ir acompañada da súa correspondente tradución ao castelán.

Así mesmo, decláranse exentas as prestacións recoñecidas aos profesionais non integrados no réxime especial da Seguridade Social dos traballadores por conta propia ou autónomos polas Mutualidades de Previsión Social que actuen como alternativas ao réxime especial da Seguridade Social mencionado, sempre que se trate de prestacións en situacións idénticas ás previstas para a incapacidade permanente absoluta ou gran invalidez da Seguridade Social.

A contía exenta ten como límite o importe da prestación máxima que recoñeza a Seguridade Social polo concepto que corresponda. O exceso tributará como rendemento do traballo, entendendose producido, en caso de concorrencia de prestacións da Seguridade Social e das mutualidades antes citadas, na prestación destas últimas.

A diferenza do anterior, por non ter o carácter de prestacións públicas, están suxeitas e non exentas do IRPF  as prestacións satisfeitas por calquera outra entidade ou empresa, aínda que se perciban como consecuencia de incapacidade permanente absoluta ou gran invalidez.