Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

1. Prestacións e pensións por actos de terrorismo

Normativa: Art. 7.a) Lei IRPF

Están exentas:

 1. As prestacións públicas extraordinarias por actos de terrorismo e as pensións derivadas de medallas e condecoracións concedidas por actos de terrorismo.

  Con esta finalidade  teñen esta consideración, entre outras:

  • As pensións extraordinarias motivadas por actos de terrorismo concedido no sistema da Seguridade Social que regula o Real decreto 1576/1990, do 7 de decembro (BOE do 8 de decembro).

  • As pensións extraordinarias causadas por actos de terrorismo que regula o Real decreto 851/1992, do 10 de xullo (BOE do 1 de agosto).

   Este Real decreto viño a regular as previsións legais en materia de pensións extraordinarias por actos terroristas que estaban pendentes de desenvolvemento regulamentario. Dunha parte, no Réxime de Clases Pasivas do Estado, para aqueles supostos en que a inutilidade ou o falecemento da vítima está desvinculado do acto de servizo, ou da súa condición de funcionario, así como no xestionado pola Mutualidade Nacional de Previsión da Administración Local, e doutra , establecendo o réxime xurídico das causadas por quen, non accedendo ao dereito a pensión extraordinaria en calquera réxime público de Seguridade Social, perdan a vida ou sufran lesións permanentes de carácter invalidante como consecuencia de accións de terrorismo. Xunto ao citado obxectivo fundamental, o Real decreto recompilou toda a lexislación vixente que se fora producindo en pensións extraordinarias por actos de terrorismo a fin de plasmar nunha mesma disposición o disperso marco normativo na materia dentro do Réxime de Clases Pasivas do Estado, en orde á súa racionalización e sistematización.

  • As indemnizacións e axudas económicas contempladas na Lei 32/1999, do 8 de outubro, de Solidariedade coas Vítimas do Terrorismo (BOE do 9 de outubro) de acordo co que se establece no seu artigo 13.

   A citada Lei 32/1999 crea, co fin de honrar ás vítimas do terrorismo, a Real Orde de Recoñecemento Civil ás Vítimas do Terrorismo, regulada nos artigos 4 e 4 bis, distinción honorífica respecto da que non se recoñece pensión algunha e que se concede aos falecidos, feridos ou secuestrados en actos terroristas. O Real decreto 1974/1999, do 23 de decembro, aprobou o Regulamento da Real Orde de Recoñecemento Civil ás Vítimas do Terrorismo.

   O Real decreto 1912/1999, do 17 de decembro, aprobou o Regulamento de execución da Lei 32/1999, do 8 de outubro, de Solidariedade coas Vítimas do Terrorismo.

   O Real decreto 288/2003, do 7 de marzo, aprobou o Regulamento de axudas e resarcimentos ás vítimas de delitos de terrorismo, substituíndo e derrogando ao anterior Real decreto 1211/1997, do 18 de xullo.

   O Real Decreto-lei 6/2006, do 23 de xuño, permitiu que puidesen ser beneficiarios de pensións extraordinarias por actos de terrorismo, tanto no Sistema de Seguridade Social como no Réxime de Clases Pasivas do Estado, aquelas persoas que aínda mantendo análoga relación de afectividade non tivesen a condición de cónxuxe do falecido por tal causa.

  • As prestacións delimitadas no artigo 14 da Lei 29/2011, do 22 de setembro, de Recoñecemento e Protección Integral ás Vítimas do Terrorismo (BOE do 23 de setembro), en concepto danos persoais e materiais, responsabilidade civil, protección social e pensións extraordinarias, derivados de actos terroristas,  en virtude do que se dispón no seu artigo 16 e no 7.a) da lei do IRPF.

   O ámbito temporal de aplicación da Lei 32/1999, do 8 de outubro, de Solidariedade coas Vítimas do Terrorismo (BOE do 9 de outubro) estendeuse, con vixencia indefinida, aos feitos acontecidos a partir do 1 de xaneiro de 2009. Véxase a disposición final décimo cuarta da Lei 2/2008, do 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2009 (BOE do 24 de decembro).

   O Real decreto 671/2013, do 6 de setembro (BOE do 18 de setembro. Corrección de erros do 19 de setembro) aprobou o  Regulamento da Lei 29/2011.

  A pensión anexa á a Cruz con distintivo vermello da Orde do Mérito da Garda Civil percibida por unha persoa física pode beneficiarse da exención do artigo 7.a) da Lei do IRPF, unicamente naqueles casos en que quede debidamente acreditado que tal condecoración foi outorgada por actos de terrorismo, xa sexa como consecuencia da execución de actos terroristas como a raíz das tarefas de prevención de tales actos. (Resolución do TEAC do 26 de abril de 2022, Reclamación número 00/08956/2021, recaída en recurso de alzada para a unificación de criterio).

 2. Así mesmo, decláranse exentas as pensións excepcionais derivadas de atentados terroristas recoñecidas no Real Decreto-lei 6/2006, do 23 de xuño (BOE do 24 de xuño).