Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

19. Prestacións percibidas por enterro ou enterro

Normativa: Arts. 7.r) Lei IRPF e  12.1 d) Regulamento IRPF

Están exentas as prestacións percibidas por enterro ou enterro co límite do importe total dos gastos en que se incorrese polo devandito motivo.

As prestacións de traballadores ou funcionarios, tanto as de carácter público como as satisfeitas por colexios de orfos e institucións similares, empresas e por entes públicos, que excedan do límite exento consideraranse rendementos do traballo obtidos de forma notoriamente irregular no tempo e resultarálles aplicable a redución do 30 por 100, cando se imputen nun único período impositivo.