Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

9. Prestacións públicas por acollemento de persoas con discapacidade, maiores de 65 anos ou menores

Normativa: Art. 7.i) Lei IRPF

Están exentas as prestacións económicas percibidas de institucións públicas con motivo do acollemento de persoas con discapacidade, maiores de 65 anos ou menores, sexa na modalidade simple, permanente ou preadoptivo ou os equivalentes previstos nos ordenamentos das Comunidades Autónomas, incluído o acollemento na execución da medida xudicial de convivencia do menor con persoa ou familia prevista na Lei Orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores.

Teñase en conta que a Lei 26/2015, do 28 de xullo, pola que se modifica o sistema de protección á infancia e á adolescencia (BOE do 29 de xullo) modificou, con efectos desde 18 de agosto de 2015, o artigo 173 bis do Código Civil que regula as modalidades de acollemento familiar. Actualmente son: acollemento familiar de urxencia, acollemento familiar temporal e acollemento familiar permanente.

Ademais, conforme á disposición adicional segunda da devandita Lei 26/2015 "todas as referencias que nas leis e demais disposicións realizásense ao acollemento preadoptivo deberán entenderse feitas á delegación de garda para a convivencia preadoptiva prevista no artigo 176 bis do Código Civil. As que se realizasen ao acollemento simple deberán entenderse feitas ao acollemento familiar temporal previsto no artigo 173 bis do Código Civil; e cando o fosen ás Entidades colaboradoras de adopción internacional entenderanse feitas aos organismos acreditados para a adopción internacional".

Igualmente están exentas as axudas económicas outorgadas por institucións públicas a persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100 ou maiores de 65 anos para financiar a súa estancia en residencias ou centros de día , sempre que o resto das súas rendas non excedan do dobre do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM ), que para o exercicio 2022 ascende a  16.212,56 euros (8.106,28 x 2).

O "indicador público de renda de efectos múltiples" (IPREM)  para 2022 queda fixado en 8.106,28 euros, de acordo co establecido pola disposición adicional centésima primeira da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).