Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

24. Rendementos do traballo derivados das prestacións obtidas en forma de renda polas persoas con discapacidade correspondente ás achegas aos sistemas de previsión social e achegas a patrimonios protexidos

Normativa: Art. 7.w) Lei IRPF

Están exentos os rendementos do traballo derivado das prestacións obtidas en forma de renda polas persoas con discapacidade correspondente ás achegas aos sistemas de previsión social ás que se refire o artigo 53 da Lei do IRPF, ata un importe máximo anual de tres veces o indicador público de renda de efectos múltiples (para o ano 2022 a devandita contía é o resultado de  8.106,28 x 3 = 24.318,84 euros).

A contía anual do indicador público de rendas de efectos múltiples (IPREM)  é de 8.106,28 euros,  de acordo co previsto na disposición adicional  centésima primeira da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais o Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).

Igualmente están exentos, co mesmo límite que o sinalado no parágrafo anterior, os rendementos do traballo derivado das achegas a patrimonios protexidos a que se refire a disposición adicional décimo oitava desta Lei.

Precisións:

Declárase a exención destes rendementos de traballo  desde que tales prestacións deriven de achegas realizadas a plans de pensións constituídas a favor de persoas cun grao de  discapacidade física ou sensorial igual ou superior ao 65 por 100, psíquico igual ou superior ao 33 por  100 ou cunha incapacidade declarada xudicialmente. Se no momento de percibir a prestación ten recoñecido un grao de discapacidade psíquica inferior ao 33 por 100, aínda que as achegas ao plan de pensións realizásense baixo o réxime especial, non resultará de aplicación a exención.

Así mesmo, ten que terse en conta que non se poderán acoller a esta exención as prestacións que deriven de achegas realizadas a plans de pensións conforme ao réxime xeral, aínda que o contribuínte  teña recoñecida unha incapacidade. Neste sentido, os dereitos consolidados ou económicos xerados con achegas realizadas a plans de pensións do réxime xeral en ningún caso poden acollerse ao réxime especial previsto para plans de pensións a favor de persoas con discapacidade, xa que a opción do réxime especial debe ser previa á realización de achegas.

Importante: desde o 1 de xaneiro de 2015 o límite de exención deixou de ser conxunto e aplícase de forma individual e separada para cada un dos dous rendementos anteriores.