Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Non se consideran contribuíntes do IRPF

Normativa: Art. 8.3 Lei IRPF

Non teñen a consideración de contribuíntes polo IRPF as sociedades civís non suxeitas ao Imposto sobre Sociedades, herdanzas xacentes, comunidades de bens e demais entidades a que se refire o artigo 35.4 da LGT.

En relación á  LGT véxase a Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

As rendas correspondentes ás mesmas atribuiranse aos socios, herdeiros, comuneiros ou partícipes, respectivamente, de acordo co que se establece nos artigos 86 a 90 da Lei do IRPF.

O  réxime de atribución de rendas  coméntase con máis detalle no Capítulo 10.