Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Residencia habitual no estranxeiro

Normativa: Art. 10 Lei IRPF

Teñen a consideración de contribuíntes polo IRPF as persoas de nacionalidade española, o seu cónxuxe non separado legalmente e fillos menores de idade, que tivesen a súa residencia habitual no estranxeiro pola súa condición de:

  1. Membros de misións diplomáticas españolas, comprendendo tanto ao xefe da misión como aos membros do persoal diplomático, administrativo, técnico ou de servizos da mesma.

  2. Membros das oficinas consulares españolas, comprendendo tanto ao xefe das mesmas como ao persoal funcionario ou de servizos a elas adscrito, con excepción dos vicecónsules honorarios ou axentes consulares honorarios e do persoal dependente deles .

  3. Titulares de cargo ou emprego oficial do Estado español como membros das delegacións e representacións permanentes acreditadas ante organismos internacionais ou que formen parte de misións ou delegacións de observadores no estranxeiro.

  4. Funcionarios en activo que exerzan no estranxeiro cargo ou emprego oficial que non teña carácter diplomático ou consular.

Non obstante, non terán a consideración de contribuíntes :

  • As persoas citadas anteriormente cando, non sendo funcionarios públicos en activo ou titulares de cargo ou emprego oficial, xa tivesen a súa residencia habitual no estranxeiro con anterioridade á adquisición de calquera das condicións enumeradas.

  • O cónxuxes non separados legalmente ou fillos menores de idade, cando xa tivesen a súa residencia habitual no estranxeiro con anterioridade á adquisición polo cónxuxe, o pai ou a nai, de calquera das condicións enumeradas anteriormente.

Importante: como consecuencia do réxime de cesión de tributos do Estado ás Comunidades Autónomas debe cubrirse no apartado correspondente da páxina 1 do modelo de declaración a clave da Comunidade Autónoma ou Cidade con Estatuto de Autonomía en que o declarante tivese a súa residencia habitual no devandito exercicio. Non obstante, os funcionarios e empregados públicos españois residentes no estranxeiro no exercicio 2022, farán constar no devandito apartado a clave específica "20".