Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Son contribuíntes polo IRPF

Normativa: Art. 8 Lei IRPF

  1. As persoas físicas que teñan a súa residencia habitual en territorio español.

  2. As persoas físicas que teñan a súa residencia habitual no estranxeiro por algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei do IRPF que máis adiante coméntanse.

  3. As persoas físicas de nacionalidade española que acrediten a súa nova residencia fiscal nun país ou territorio cualificado regulamentariamente como paraíso fiscal. Estas persoas non perderán a súa condición de contribuíntes polo IRPF no período impositivo en que se produza o cambio de residencia e nos catro períodos impositivos seguintes.

    Atención : teñase en conta que a partir do 11 de xullo de 2021 e, de acordo co que se dispón na disposición adicional décima da Lei 36/2006, do 29 de novembro, de medidas para a prevención da fraude fiscal, todas referencias efectuadas na normativa do IRPF a paraísos fiscais, a países ou territorios cos que non exista efectivo intercambio de información, ou de nula ou baixa tributación entenderanse efectuadas á definición de xurisdición non cooperativa  que establece  a disposición adicional primeira da cita Lei 36/2006, do 29 de novembro, na  súa  redacción vixente a partir do  11 de  xullo de 2021.

    Agora ben, mentres non se aproben por Orde Ministerial os países ou territorios que teñen a consideración de xurisdición non cooperativa, terán a devandita consideración os países ou territorios previstos no Real decreto 1080/1991, do 5 de xullo, polo que se determinan os países ou territorios que se consideran como paraísos fiscais.

    Véxase ao respecto a relación de países e territorios cualificados regulamentariamente como  paraísos fiscais  e as notas sobre a citada relación de países e territorios que figuran no Capítulo 10 deste manual.