Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Devindicación e período impositivo

Normativa: Arts. 12 e 13 Lei IRPF

Con carácter xeral, o período impositivo é o ano natural, devindicandose o IRPF o día 31 de decembro de cada ano.

Por conseguinte, a declaración do IRPF do exercicio 2022 terá que comprender a totalidade dos feitos e circunstancias con transcendencia fiscal para os efectos do devandito imposto que resulten imputables ao devandito ano natural.

O período impositivo é inferior ao ano natural exclusivamente cando se produza o falecemento do contribuínte nun día distinto ao 31 de decembro, finalizando entón o período impositivo e devindicandose nese momento o imposto.

Ningún outro suposto diferente ao falecemento do contribuínte (matrimonio, divorcio, separación matrimonial, etc.) dará lugar a períodos impositivos inferiores ao ano natural. Polo tanto, para un mesmo contribuínte non pode haber máis dun período impositivo dentro dun mesmo ano natural.

Unicamente nas declaracións que correspondan a períodos impositivos inferiores ao ano natural, deberá cubrirse o apartado “Devindicación”,  do modelo de declaración.

Importante : no suposto de falecemento dun contribuínte integrado nunha unidade familiar, os restantes membros poderán optar pola tributación conxunta, pero sen incluír as rendas do falecido na devandita declaración.

Exemplo :

Matrimonio formado polo cónxuxes "A" e "B" cos que convive o seu fillo "C" menor de idade. No mes de xuño prodúcese o falecemento do cónxuxe "A".

Determinar o período impositivo e formas de tributación dos compoñentes da unidade familiar.

Solución:

Os membros da unidade familiar poden optar por tributar da seguinte forma:

Tributación individual.

  • Declaración individual do cónxuxe "A" con período impositivo inferior ao ano natural.
  • Declaración individual do cónxuxe "B" con período impositivo igual ao ano natural.
  • Declaración individual do fillo "C" con período impositivo igual ao ano natural.

Tributación individual e conxunta.

  • Declaración individual do cónxuxe "A" con período impositivo inferior ao ano natural.
  • Declaración conxunta dos restantes membros da unidade familiar ("B" e "C)" por todo o ano.