Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Regras xerais de tributación nos períodos impositivos inferiores ao ano natural

Obriga de declarar

Os importes que determinan a existencia da obriga de declarar, aplicaranse nas súas contías íntegras, con independencia do número de días que comprenda o período impositivo do falecido, e sen que proceda a súa elevación ao ano.

Rendas que deben incluírse na declaración

Normativa: Art. 14.4 Lei IRPF

As rendas que deben incluírse na declaración, serán as reportadas no período comprendido entre o 1 de xaneiro e a data de falecemento, incluídas as pendentes de imputación, de acordo coas normas de imputación temporal de rendas contidas na normativa reguladora do IRPF.

As rendas inmobiliarias imputadas (inmobles non arrendados, excluída a vivenda habitual e o solo non edificado) deberán cuantificarse en función do número de días que integre o período impositivo que é obxecto de declaración.

Importante: todas as rendas pendentes de imputación que tiver o falecido deberán integrarse na base impoñible da declaración do último período impositivo. Neste caso, os sucesores do falecido poderán solicitar, dentro do prazo regulamentario de declaración, o fraccionamento da parte de débeda tributaria correspondente ás devanditas rendas, en función dos períodos impositivos aos que correspondese imputar as rendas, co límite máximo de 4 anos, de acordo co que se dispón no artigo 63 do Regulamento do IRPF.

Redución por obtención de rendementos do traballo

A redución que proceda practicar sobre os rendementos netos do traballo persoal aplicarase na contía íntegra que corresponda ao importe dos citados rendementos netos, sen ratear a devandita contía en función do número de días que integre o período impositivo.

Véxanse, dentro do   Capítulo 3, as contías e requisitos desta redución.

Mínimo persoal, familiar e por discapacidade

Sexa cal for a duración do período impositivo, as contías do mínimo persoal, familiar e por discapacidade aplicaranse nos importes que correspondan, sen ratear en función do número de días do período impositivo.

Véxanse, dentro do Capítulo 14, as contías e requisitos dos devanditos mínimos.

Reducións na base impoñible por achegas a sistemas de previsión social

Dentro das reducións por achegas aos sistemas de previsión social, están incluídos os constituídos a favor de persoas con discapacidade, así como a patrimonios protexidos das persoas con discapacidade e á Mutualidade de previsión social de deportistas profesionais.

Os límites máximos de redución por achegas aos citados sistemas de previsión social, así como aos patrimonios protexidos das persoas con discapacidade e á mutualidade de previsión de deportistas profesionais, aplicaranse nos seus importes íntegros, sexa cal for a duración do período impositivo.

Deducións da cota

Os límites máximos establecidos para determinadas deducións da cota aplicaranse na súa contía íntegra, con independencia do número de días do período impositivo.

Importante: no suposto de matrimonios en que se produza o falecemento dun do cónxuxes, o mínimo por descendentes ratearase por partes iguais entre ambos os dous cónxuxes se, á data de devindicación do IRPF, ambos os dous tivesen dereito á súa aplicación, con independencia de que o cónxuxe supérstite presente declaración conxunta cos fillos.