Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Ámbito de aplicación da modalidade normal

A modalidade normal do método de estimación directa debe aplicarse obrigatoriamente no  exercicio 2022 para a determinación do rendemento neto de todas as actividades económicas  desenvolvidas polo contribuínte, non sendo que o rendemento neto de todas elas determínese  mediante o método de estimación obxectiva, sempre que se cumpra calquera dos dous  seguintes requisitos:

  • Que o importe neto da cifra de negocios do ano anterior, correspondente ao conxunto  das actividades desenvolvidas polo contribuínte , supere os 600.000 euros anuais.

    Cando no ano inmediato anterior iniciásese unha actividade, o importe neto da cifra de negocios elevarase ao ano, a estes únicos efectos.

  • Que se renuncie á modalidade simplificada do método de estimación directa.

Para os efectos da delimitación do ámbito de aplicación da modalidade normal do método de estimación directa, teñase en conta que as  actividades económicas susceptibles de acollerse ao método de estimación obxectiva e os requisitos para a súa inclusión poden consultarse nos  Capítulos  8 e 9.