Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Ámbito de aplicación da modalidade simplificada

Normativa: Art. 28 Regulamento IRPF

Requisitos

A modalidade simplificada do método de estimación directa ten carácter voluntario, polo que  o contribuínte pode renunciar á súa aplicación. En ausencia de renuncia, esta modalidade  debe aplicarse no exercicio 2022  para a determinación do rendemento neto de todas as  actividades económicas desenvolvidas polo contribuínte, sempre que:

a. Non determine o rendemento neto de todas as súas actividades polo método de estimación  obxectiva.

Con esta finalidade sinalar que as actividades económicas susceptibles de acollerse ao método de estimación obxectiva e os requisitos para a súa inclusión poden consultarse nos  Capítulos  8 e 9.

b. O importe neto da cifra de negocios do ano anterior, correspondente ao conxunto das  actividades  desenvolvidas polo contribuínte, non supere os 600.000 euros anuais.

Cando no ano inmediato anterior iniciásese a actividade, o importe neto da cifra de negocios elevarase ao ano, a estes únicos efectos.

Cando no ano inmediato anterior non se exercese actividade algunha, determinarase o rendemento por esta modalidade, non sendo que se renuncie á mesma nos termos que máis  adiante coméntanse.

c. Ninguna actividade desenvolvida polo contribuínte encóntrese na modalidade  normal do método de estimación directa.

Importante: con excepción das actividades incluídas no método de estimación  obxectiva, no primeiro ano de exercicio da actividade, o rendemento neto determinarase por esta modalidade, agás renuncia expresa á mesma, sexa cal for o importe neto da  cifra de negocios resultante ao final do exercicio.

Determinación do importe neto da cifra de negocios

O importe neto da cifra de negocios está constituído pola diferenza entre as seguintes partidas positivas e negativas:

Partidas positivas

 • O importe da venda de produtos e da prestación de servizos ou outros ingresos derivados da actividade ordinaria da empresa, entendendo como tal a actividade que a empresa realiza regularmente e pola que obtén os seus ingresos de carácter xornal.

  Teñase en conta que, en  determinadas ocasións, na realidade empresarial prodúcese a realización simultánea de varias actividades, o que podería denominarse multiactividade. Neste caso, en relación á determinación do "importe neto da cifra de negocios", hai que entender que os ingresos producidos polas diferentes actividades da empresa consideraranse no cómputo das actividades ordinarias, na medida en que se obteñan de forma regular e periódica e derívense do ciclo económico de produción, comercialización ou prestación de servizos propios da empresa, é dicir, da circulación de bens e servizos que son obxecto do tráfico da mesma.

  En ningún caso inclúense no importe da cifra anual de negocios os produtos para a venda consumida pola propia empresa, nin os traballos realizados para si mesma.

 • O prezo de adquisición ou custo de produción dos bens ou servizos entregados a cambio  de activos non monetarios ou como contraprestación de servizos que representen gastos para  a empresa.

  Non forman parte e, por iso, exclúense desta partida, as permutas de elementos homoxéneos, como as permutas de materias primas funxibles entre dúas empresas ou as permutas de produtos terminados, ou mercadorías intercambiables entre dous comercializadores.

 • O importe das subvencións que se concedan á empresa individualizadamente en función  e formando parte do prezo das unidades de produto vendido ou polo nivel dos  servizos prestados.

  Non se inclúe nin o importe dos restantes subvencións nin os ingresos financiarvos.

  Polo tanto, as "subvencións" en xeral non  se inclúen para determinar  o importe neto da cifra de negocios, admitindose só para casos excepcionais que se producen no marco dalgunhas actividades concretas, en que a subvención se concede de forma individualizada, en función de unidades de produto vendido ou servizos prestados.

Partidas negativas

Ao importe obtido conforme ao previsto no apartado anterior, deduciranse en todo caso as seguintes partidas:

 • Os importes das devolucións de vendas.

 • Os "rappels" sobre vendas ou prestacións de servizos.

 • Os descontos comerciais efectuados sobre ingresos computados na cifra anual de negocios.
 •  Os descontos por pronto pagamento concedido fóra de factura.

 • O IVE e  os Impostos Especiais (que gravan a fabricación ou importación de certos bens), se fosen computados dentro do importe das vendas ou da  prestación de servizos e deban ser obxecto de repercusión.

Véxase o artigo 35.2 do Código de Comercio; a Norma de elaboración das contas anuais (NECA) 11ª do Plan Xeral de Contabilidade, aprobado por Real decreto 1514/2007, do 16 de novembro (BOE do 20 de novembro) e a NECA 9ª do Plan Xeral de Pequenas e Medianas Empresas e os criterios contables específicos para microempresas, aprobado polo Real decreto 1515/2007, do 16 de novembro (BOE do 20 de novembro), así como o artigo 34 da Resolución do 10 de febreiro de 2021 (BOE do 13 de febreiro), do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas (ICAC).