Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Renuncia ou exclusión da modalidade simplificada

• Renuncia á modalidade simplificada e revogación á renuncia

Normativa: Art. 29.1 Regulamento IRPF

Tal e como indicamos o método de estimación directa simplificada é un método voluntario, o que implica que o contribuínte pode renunciar á aplicación do mesmo para a determinación do rendemento neto das súas actividades económicas.

A renuncia deberá efectuarse durante o mes de decembro anterior ao inicio do ano natural en que deba producir efecto. No ano en que se inicia a actividade, a renuncia debe efectuarse con anterioridade ao exercicio efectivo da mesma.

Unha vez presentada, a renuncia terá efectos para un período mínimo de tres anos. Transcorrido este prazo, entenderase prorrogada tacitamente para cada un dos anos seguintes en que puidese resultar aplicable a modalidade, non sendo que no prazo citado anteriormente revóguese aquela.

Tanto a renuncia como a súa revogación se efectuarán na correspondente declaración censual, de acordo co previsto nos artigos 9 e seguintes do Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado por Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo (BOE do 5 de setembro).

A declaración poderá presentarse nos modelos de declaración censual 036/037 aprobados pola Orde  EHA/1274/2007, do 26 de abril (BOE do 10 de maio), modificada polas Ordes EHA/3695/2007, do 13 de decembro (BOE do 19 de decembro), EHA/3786/2008, do 29 de decembro (BOE do 30 de decembro), EHA/3111/2009, do 5 de novembro (BOE do 20 de novembro), HAP/2215/2013, do 26 de novembro (BOE do 29 de novembro), HAP/2484/2014, do 29 de decembro (BOE do 31 de decembro), HFP/417/2017, do 12 de maio (BOE do 15 de maio) e HFP/1307/2017, do 29 de decembro (BOE do 30 de decembro), Orde HAC/1416/2018, do 28 de decembro (BOE do 28 de decembro) e Orde HAC/609/2021, do 16 de xuño.

• Exclusión da modalidade simplificada

Normativa: Art. 29.2 Regulamento  IRPF

A exclusión da modalidade simplificada prodúcese polo feito de que o importe neto da cifra de negocios correspondentes ao conxunto das actividades desenvolvidas polo contribuínte supere a contía de 600.000 euros anuais.

A exclusión producirá efectos desde o inicio do ano inmediato posterior a aquel en que se produza a devandita circunstancia. En consecuencia, no ano en que se supera o importe de 600.000 euros anuais, permanécese na modalidade simplificada do método de estimación directa.

• Consecuencias da renuncia ou exclusión da modalidade simplificada

Normativa: Art. 29.3 Regulamento  IRPF

A renuncia ou exclusión da modalidade simplificada ten como consecuencia que o rendemento neto de todas as actividades económicas desenvolvidas polo contribuínte deba determinarse durante un período mínimo dos tres anos seguintes pola modalidade normal deste método .