Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Cadro resumo

FaseEstimación directa (modalidade normal)
(EDN)
Estimación directa (modalidade simplificada)
(EDS)
Cadro resumo: Cálculo do rendemento neto a integrar na base impoñible
Fase 1ª

(+) Ingresos  íntegros

(-) Gastos deducibles

(-) Amortizacións

(=) Rendemento neto

(+) Ingresos  íntegros

(-) Gastos deducibles (agás provisións e amortizacións)

(-) Amortizacións táboa simplificada

(-) Diferenza

(+) Gastos de difícil xustificación: 5% s/diferenza positiva (Máximo 2000 euros) *

Nota (*): É incompatible coa   redución para traballadores autónomos economicamente dependentes ou con único cliente non vinculado

(=) Rendemento neto

Fase 2ª

(-) Redución rendementos con período de xeración  superior a dous anos ou obtidos de forma notoriamente irregular cando se imputen  nun só exercicio (30 %). Base redución  máxima: 300.000 euros.

Réxime transitorio : aplicación desta redución a rendementos que viñesen percibindose de forma fraccionada con anterioridade a 1-1-2015.

(=) Rendemento neto reducido

(-) Redución rendementos con período de xeración superior a dous anos ou obtidos de forma notoriamente irregular cando se imputen nun só exercicio (30 %). Base redución máxima: 300.000 euros.

Réxime transitorio : aplicación desta redución a rendementos que viñesen percibindose de forma fraccionada con anterioridade a 1-1-2015.

(=) Rendemento neto reducido

Fase 3ª

(-) Redución para traballadores autónomos economicamente dependentes ou con único cliente non vinculado:

  • Redución xeral.
  • Incremento adicional para contribuíntes con rendemento neto da actividade inferior a 14.450 euros e rendas distintas das anteriores, excluídas as exentas, inferiores a 6.500 euros.
  • Incremento adicional por discapacidade.

(-) Redución para contribuíntes con rendas totais inferiores a 12.000 euros, incluídas as da actividade económica (incompatible coa redución anterior)

(-) Redución por inicio de actividade

(=) Rendemento neto reducido total

(-) Redución para traballadores autónomos economicamente dependentes ou con único cliente non vinculado *

Nota (*): É incompatible con gastos de difícil xustificación

  • Redución xeral.
  • Incremento adicional para contribuíntes con rendemento neto da actividade inferior a 14.450 euros e rendas distintas das anteriores, excluídas as exentas, inferiores a 6.500 euros.
  • Incremento adicional por discapacidade.

(-) Redución para contribuíntes con rendas totais inferiores a 12.000 euros, incluídas as da actividade económica (incompatible coa redución anterior)

(-) Redución por inicio de actividade

(=) Rendemento neto reducido total