Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Redución no rendemento neto por inicio dunha actividade económica

Normativa: Art. 32.3 Lei  IRPF

Requisitos

Ten dereito a esta redución o contribuínte que cumpra todos e cada un dos seguintes  requisitos:

  1. Que inicie o exercicio dunha actividade económica e determine o rendemento o rendemento  neto da súa actividade económica de acordo co método de estimación directa.

    Para o cumprimento deste requisito teñen que terse en conta todas as actividades económicas  desenvolvidas polo contribuínte, tanto as desenvolvidas individualmente como as que  realice a través de entidades en réxime de atribución de rendas.

  2. Que a actividade económica se iniciase a partir do 1 de xaneiro de 2013.

  3. Que non se exercese ningunha outra actividade no ano anterior á data de inicio  da nova actividade.

    Con esta finalidade entenderase que se inicia unha actividade económica cando non se exercese  actividade económica algunha no ano anterior á data de inicio da mesma, sen ter  en consideración aquelas actividades en cuxo exercicio se cesase sen chegar a  obter rendementos netos positivos desde o seu inicio.

Importe da redución

  • Cumpridos os anteriores requisitos, o contribuínte poderá reducir un 20 por 100 do   importe do rendemento neto positivo declarado de todas as súas actividades, previamente  minorado, se é o caso, por aplicación da redución por rendementos netos cun período  de xeración superior a dous anos, ou obtidos de forma notoriamente irregular no tempo,  e pola redución que corresponda polo exercicio de determinadas actividades económicas a  que se refire o artigo 32.2 da Lei do IRPF.

  • A redución aplicarase no primeiro período impositivo en que o rendemento sexa  positivo e no seguinte .

  • Naqueles casos en que se inicie unha actividade que xere  o dereito a aplicar esta redución e posteriormente iníciese outra, sen cesar na  anterior, a redución empezarase a aplicar no período impositivo en que a suma dos  rendementos netos positivos de ambas as dúas actividades sexa positiva, aplicandose sobre a devandita suma.

Límite máximo da redución

A contía dos rendementos netos sobre a que se aplicará a citada redución non pode  superar o importe de 100.000 euros anuais.

Exclusión

A redución non resulta de aplicación no período impositivo en que máis do 50 por 100  dos ingresos do mesmo procedan dunha persoa ou entidade de que o contribuínte obtivese  rendementos do traballo no ano anterior á data de inicio da actividade.