Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

2. Redución para contribuíntes con rendas non exentas inferiores a 12.000 euros

Normativa: Arts. 32.2.3º  Lei IRPF e 26 Regulamento  IRPF

Importe da redución

Cando non se cumpran os requisitos para aplicar a anterior redución, os contribuíntes  con rendas non exentas inferiores a 12.000 euros, incluídas as da propia actividade económica,  poderán reducir o rendemento neto das actividades económicas nas seguintes contías:

Rendas non exentasImporte da redución
Importe da redución para contribuíntes con rendas non exentas inferiores a 12.000 euros
8.000  euros ou menos 1.620  euros
Entre 8.000,1 euros e 12.000 euros 1.620- [0,405 x (Rendas – 8.000]

Atención: enténdese por renda, para estes fins, a suma alxébrica dos rendementos netos (do traballo, capital mobiliaria e inmobiliario, e de actividades económicas), de imputacións de rendas e das ganancias e perdas patrimoniais computadas no ano, sen aplicar as regras de integración e compensación. Agora ben, os rendementos deben computarse polo seu importe neto, isto é, unha vez deducidos os gastos, pero sen aplicación das reducións correspondentes, agás no caso de rendementos do traballo, en que se poderán ter en conta a redución prevista no artigo 18 da Lei do IRPF ao aplicarse con carácter previo á dedución de gastos.

Límite da redución

Esta redución ten como límite a contía dos rendementos das actividades económicas dos contribuíntes que xeren o dereito á súa aplicación.

Precisións

  • Esta redución é única para o contribuínte con independencia do número de actividades  económicas exercidas por el e do método polo que se determine o rendemento neto, polo que  , se se realizan varias, haberá que distribuír o seu importe de forma proporcional entre todas  elas.

  • Os requisitos para a aplicación desta redución son esixidos e veñen referidos ao contribuínte  polo que se este reúne os devanditos requisitos poderá aplicar a citada redución, con  independencia de que os rendementos de actividades económicas deriven da súa participación  nunha entidade en réxime de atribución de rendas. Pola contra, non cabe a aplicación desta  redución  para determinar o rendemento neto das actividades económicas de entidades  en réxime de atribución de rendas.

  • A redución é compatible co gasto estimado en concepto de provisións deducibles e  gastos de difícil xustificación que regula o artigo 30 do Regulamento do IRPF.

  • No suposto de tributación conxunta, se un dos contribuíntes integrantes da unidade  familiar aplicase a redución para traballadores autónomos economicamente dependentes ou  con único cliente non vinculado prevista no artigo 32.2.1° da Lei do IRPF, o resto de  membros da unidade familiar aos que non lle resultará de aplicación a devandita redución non  poderá aplicar esta redución, dada a incompatibilidade entre ambas as dúas.