Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Importe da redución

Contía fixa: 2000 euros

Cando se cumpran os requisitos anteriores, os contribuíntes, poderán reducir o rendemento neto das actividades económicas en 2000 euros.

Redución adicional para contribuíntes con rendementos netos inferiores a 14.450 euros

Cando os rendementos netos de actividades económicas sexan inferiores a 14.450 euros, e o contribuínte non teña rendas, excluídas as exentas, distintas das de actividades económicas superiores a 6.500 euros establécense as seguintes reducións adicionais:

(*) RN=rendimiento neto das actividades económicas.
Rendemento netoImporte da redución
Importe da redución adicional para traballadores autónomos economicamente dependentes ou con único cliente non vinculado
11.250 euros ou menos 3.700 euros
Entre 11.250,1 e 14.450 euros 3.700- [1,15625 x (RN - 11.250)] (*)

No suposto de tributación conxunta de unidades familiares en que varios dos seus membros obteñan rendementos das actividades económicas, o importe da redución determinarase en función da contía conxunta dos rendementos netos da actividade económica de todos os membros da unidade familiar e, se é o caso, das rendas distintas das de actividade económica, sen que proceda multiplicar o importe da redución resultante en función do número de membros da unidade familiar perceptor de rendementos de actividades económicas.

Atención: o concepto de "rendas excluídas as exentas, distintas das de actividades económicas" a que se refire o artigo 32.2.3ª, inclúe a suma alxébrica dos rendementos netos (do traballo e do capital mobiliario e inmobiliario), de imputacións de rendas e das ganancias e perdas patrimoniais computadas no ano, sen aplicar as regras de integración e compensación. Agora ben, os rendementos deben computarse polo seu importe neto, isto é, unha vez deducidos os gastos, pero sen aplicación das reducións correspondentes, agás no caso de rendementos do traballo, en que se poderán ter en conta a redución prevista no artigo 18 da Lei do IRPF ao aplicarse con carácter previo á dedución de gastos.

Redución adicional para persoas con discapacidade

Adicionalmente, as  persoas con discapacidade  que obteñan rendementos netos derivados do exercicio efectivo dunha actividade económica poderán aplicar, a cantidade que corresponda das seguintes:

  • 3.500 euros anuais, con carácter xeral.

  • 7.750 euros anuais, para as persoas con discapacidade que acrediten necesitar axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida, ou un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100.