Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Requisitos para ter dereito a esta redución

Teñen dereito a esta redución os contribuíntes, que cumpran todos e cada un dos seguintes requisitos:

a) Que o rendemento neto da actividade económica determínese de acordo co método de estimación directa.

Non obstante, se o rendemento neto se determina de acordo coa modalidade simplificada do método de estimación directa, a redución será incompatible coa aplicación da porcentaxe do 5 por 100 deducible (cunha contía máxima de 2000 euros) polo conxunto das provisións deducibles e gastos de difícil xustificación a que se refire o artigo 30.2.4ª da Lei do IRPF.

Precisións:

En tributación conxunta, se só un do cónxuxes cumpre os requisitos para aplicar a redución, o feito de que opte pola súa aplicación non impide que o outro cónxuxe aplique a dedución do 5 por 100 en concepto de provisións deducibles e gastos de difícil xustificación (co límite de 2000 euros).

Se ambos os dous cónxuxes cumpren os requisitos para aplicar a redución, o feito de que un deles opte pola súa aplicación tampouco impide que o outro cónxuxe aplique a dedución do 5 por 100 polo conxunto das provisións deducibles e gastos de difícil xustificación (co límite de 2000 euros). Non obstante, neste caso o importe da redución non poderá ser superior ao rendemento neto das actividades do cónxuxe que optase pola aplicación da redución.

b) Que a totalidade das entregas de bens ou prestacións de servizos efectúense a unha única persoa, física ou xurídica, non vinculada nos termos do artigo 18 da  LIS , ou que o contribuínte teña a consideración de traballador autónomo economicamente dependente conforme ao que se dispón na Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do Traballo Autónomo (BOE do 12 de xullo) e o cliente de que dependa economicamente non sexa unha entidade vinculada nos termos anteriormente comentados.

Con esta finalidade, de acordo co artigo 11 da sinalada Lei 20/2007, ten a consideración de traballador autónomo economicamente dependente aquel que realiza unha actividade económica ou profesional a título lucrativo e de forma habitual, persoal, directa e predominante para unha persoa física ou xurídica, denominado cliente, de que depende economicamente por percibir del , polo menos, o 75 por cento  dos seus ingresos por rendementos de traballo e de actividades económicas ou profesionais.

Con respecto á    LIS véxase a  Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.

Persoas ou entidades vinculadas:

Para determinar cando hai vinculación ten que atenderse ao que se dispón no artigo 18.2 da LIS, en que se consideran persoas ou entidades vinculadas:

  • Unha entidade e os seus socios ou partícipes.
  • Unha entidade e os seus conselleiros ou administradores, agás no correspondente á retribución polo exercicio das súas funcións.
  • Unha entidade e o cónxuxes ou persoas unidas por relacións de parentesco, en liña directa ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao dos socios ou partícipes, conselleiros ou administradores.
  • Unha entidade e os conselleiros ou administradores doutra entidade, cando ambas as dúas entidades pertenzan a un grupo.

Nos supostos en que a vinculación se defina en función da relación dos socios ou partícipes coa entidade, a participación deberá ser igual ou superior ao 25 por 100. A mención aos administradores incluirá aos de dereito e aos de feito. Nos supostos en que a vinculación non se defina en función da relación socios ou partícipes-entidade, a porcentaxe de participación a considerar será o 25 por 100.

Nestes supostos, o contribuínte do IRPF  deberá cumprir as obrigas de documentación das operacións vinculadas nos termos e condicións establecidas no capítulo V (artigos 13 a 16) do Regulamento do Imposto sobre Sociedades, aprobado por Real decreto 634/2015, do 10 de xullo (BOE do 11 de xullo).

c) Que o conxunto de gastos deducibles correspondentes a todas as actividades económicas desenvolvidas polo contribuínte non exceda do 30 por 100 dos rendementos íntegros declarados.

d) Que, durante o período impositivo, cúmpranse todas as obrigas formais previstas no artigo 68 do Regulamento do IRPF.

As  obrigas formais  contables e rexistrais  dos contribuíntes titulares de actividades económicas coméntanse no Capítulo 6.

e) Que non se perciban rendementos do traballo no período impositivo.

Non obstante, non se entenderá que se incumpre este requisito cando se perciban durante o período impositivas prestacións por desemprego ou calquera das prestacións derivadas dos sistemas de previsión social a que se refire o artigo 17.2 da Lei do IRPF, sempre que o seu importe non sexa superior a 4.000 euros anuais.

Nestes supostos e sempre que se cumpra a totalidade dos requisitos establecidos, procederá aplicar tanto a redución por obtención de rendementos do traballo como a redución polo exercicio de determinadas actividades económicas.

f) Que polo menos o 70 por 100 dos ingresos do período impositivo estean suxeitos a retención ou ingreso a conta.

g) Que non se realice actividade económica algunha a través de entidades en réxime de atribución de rendas.

Importante: cando o contribuínte opte pola tributación conxunta, terá dereito á redución para traballadores autónomos economicamente dependentes ou con único cliente non vinculado cando individualmente cumpra cos requisitos anteriormente sinalados para ter dereito á súa aplicación e o seu importe non poderá superar o rendemento neto das actividades económicas dos membros da unidade familiar que xeren o dereito á súa aplicación.