Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Amortización acelerada de elementos novos do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarias e do inmobilizado intanxible

Normativa: Art. 103  LIS

Os titulares de actividades económicas, cuxo rendemento neto se determine mediante o método  de estimación directa, en calquera das súas dúas modalidades, en que concorran todos  e cada un dos requisitos que a continuación sinálanse, poderán amortizar de forma acelerada,  a efectos fiscais, os elementos novos do inmobilizado material e dos investimentos  inmobiliarias e do inmobilizado intanxible, nos termos que a continuación sinálanse.

Requisitos

a) Que a actividade económica teña a consideración fiscal de empresa de reducida dimensión  no exercicio en que se produza a posta a disposición dos elementos a  que se refire este beneficio fiscal.

b) Que se trate de elementos novos do inmobilizado material e de investimentos inmobiliarios,  así como de elementos do inmobilizado intanxible, afectos a actividades económicas.

Con esta finalidade, enténdese que un elemento é novo cando sexa utilizado ou posto en condicións de funcionamento por primeira vez polo contribuínte.

Se os elementos son encargados en virtude dun contrato de execución de obra subscrita no período  impositivo, cómpre que a súa posta a disposición sexa dentro dos 12 meses seguintes  á súa conclusión.

O investimento tamén poderá realizarse en elementos do inmobilizado material, intanxible e  dos investimentos inmobiliarias, construídos ou producidos pola propia empresa, sempre que  a finalización da construción ou produción teña lugar no período impositivo en que a  actividade económica teña a consideración fiscal de empresa de reducida dimensión ou nos  12 meses seguintes á conclusión do período impositivo.

Amortización acelerada deducible

Elementos novos do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarias, así como os  elementos do inmobilizado intanxible poderán aplicar a porcentaxe que resulte de multiplicar  por 2 o coeficiente lineal máximo previsto nas táboas de amortización oficialmente aprobadas. 

Teñase en conta ao respecto que a táboa de coeficientes de amortización aplicable na modalidade normal do método de estimación directa recóllese no artigo 12.1.a) da LIS . Na modalidade simplificada do citado método, a táboa de amortización aplicable cónténse na Orde do 27 de marzo de 1998  (BOE do 28 de marzo).

Agora ben, dentro dos inmobilizados intanxibles aqueles cuxa vida útil non poida estimarse  de maneira fiable, así como o fondo de comercio, poderán aplicar a porcentaxe do 150 por 100  ao importe que resulte deducible de aplicar para eles o que se establece no artigo 12.2 da LIS .

O artigo 12.2 da LIS establece que os activos intanxibles cuxa vida útil non poida estimarse  de maneira fiable, así como o fondo de comercio serán deducible co límite anual máximo da  vinteava  parte do seu importe (o 5 por 100). 

Teñase en conta que con efectos para períodos impositivos 2016 e seguintes, todos os elementos inmobilizados intanxibles son activos de vida útil definida, polo que todos, incluído o fondo de comercio, amortizaranse nesa vida útil.

Sen prexuízo do anterior, para os elementos patrimoniais aos que sexa aplicable o réxime  transitorio previsto na disposición transitoria décimo terceira da LIS , isto é, para aqueles  que, en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015, estivésense  aplicando un coeficiente de amortización distinto ao que lles correspondese por aplicación da  táboa  de amortización prevista no artigo 12.1 da LIS , a nova vida útil do elemento  debe determinarse en función do coeficiente lineal máximo previsto na táboa establecida  na LIS , para, unha vez determinada, multiplicar por 2 o coeficiente polo que se terá que  amortizar durante os períodos impositivos que resten ata completar a súa nova vida útil, sobre  o valor neto fiscal existente ao inicio do primeiro período impositivo que comece a partir do  1 de xaneiro de 2015.

Compatibilidade

Este réxime de amortización será compatible con calquera beneficio fiscal que puidese proceder  por razón dos elementos patrimoniais suxeitos á mesma. Ademais, este réxime é  subsidiario do de liberdade de amortización con creación de emprego, polo que poderá aplicarse  á parte de investimento en activos fixos materiais novos que exceda do límite máximo fixado  para este último.

Exemplo: Amortización acelerada de elementos novos do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarias e do inmobilizado intanxible

Don A.S.T. é titular dunha actividade económica dedicada á fabricación de artigos de cerrallaría e de forxa artística  cuxo rendemento neto se determina polo método de estimación directa, modalidade normal.

No exercicio 2021 o importe neto da cifra de negocio da actividade ascendeu a 2.800.000 euros.

No mes de xullo de 2022  adquiriu para a súa actividade unha máquina nova de dobrar e curvar chapa e barras cuxo prezo  de adquisición, incluídos os gastos accesorios, ascendeu a 36.000 euros.

A citada máquina foi posta a disposición de don A.S.T. no mes de novembro de 2022  e entrou en funcionamento o  día 1 de decembro de  2022.

Determinar a amortización acelerada deducible correspondente á devandita máquina durante o exercicio  2022.

Solución:

Ao ter a actividade económica no exercicio 2022  a consideración de empresa de reducida dimensión e ser este exercicio  en que se entende realizada o investimento, ao pórse a disposición do titular a citada máquina, poderá practicarse  no devandito exercicio a amortización acelerada.

O cálculo da devandita amortización efectúase da seguinte forma:

  • Coeficiente lineal máximo de amortización segundo táboas: 12 por 100

  • Coeficiente de amortización acelerada: (12 x 2) = 24 por 100

  • Importe da amortización acelerada: (24% s/36.000) x 1/12 = 720 euros