Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Liberdade de amortización con creación de emprego

Normativa: Art. 102 LIS

Requisitos

Poderán acollerse a este incentivo os titulares de actividades económicas cuxo rendemento  neto se determine en estimación directa, en calquera das súas dúas modalidades, e en que  concorran todos e cada un dos requisitos que a continuación enuméranse.

 1. Que a actividade económica teña a consideración fiscal de empresa de reducida dimensión  no exercicio en que se realice o investimento.

  Con esta finalidade, entenderase realizada o investimento cando os bens se poñan a disposición do  titular  da actividade.

 2. Que se trate de elementos novos do inmobilizado material e de investimentos inmobiliarios,  afectos a actividades económicas, postos a disposición do contribuínte no  período impositivo en que a actividade económica teña a consideración de empresa de  reducida dimensión. 

  O investimento tamén poderá realizarse en elementos encargados en virtude dun contrato de execución  de obra subscrita no período impositivo, sempre que a súa posta a disposición sexa dentro dos  12 meses seguintes á súa conclusión.

  O investimento tamén poderá realizarse en elementos do inmobilizado material e dos investimentos  inmobiliarias construídas pola propia empresa, sempre que a finalización da construción  teña lugar dentro dos 12 meses seguintes ou no período impositivo en que a actividade  económica teña a consideración de empresa de reducida dimensión.

  Se os elementos do inmobilizado material novo e os investimentos inmobiliarias adquírense  mediante un contrato de arrendamento financeiro, cumprirá que se exercite a opción de  compra.

 3. Que durante os 24 meses seguintes á data do inicio do período impositivo en que os bens adquiridos entren en funcionamento, o cadro de persoal media total  da empresa increméntese respecto da cadro de persoal medio dos 12 meses anteriores,  e o devandito incremento mantéñase durante un período adicional doutros 24 meses.

  Para o cálculo do cadro de persoal media total da actividade económica e para a determinación  do incremento tomaranse as persoas empregadas nos termos que dispoña a lexislación laboral, tendo en conta a xornada contratada en relación coa  xornada  completa. Deben  incluírse, pois, os traballadores con contrato indefinido, de duración limitada, temporais, de  aprendizaxe, para a formación e a tempo parcial.

 4. Que a contía máxima do investimento que se amortice libremente non supere o importe  resultante de multiplicar a cifra de 120.000 euros polo incremento do cadro de persoal media  total da actividade económica calculado con dous decimais.

  Cumprindose todos e cada un dos anteriores requisitos, a liberdade de amortización poderá  aplicarse desde a entrada en funcionamento dos elementos susceptibles de acollerse á  mesma.

Incompatibilidade

Os traballadores contratados que dean dereito á dedución por creación de emprego para  traballadores con discapacidade (artigo 38 da LIS) non se computarán para os efectos da liberdade  de amortización con creación de emprego para empresas de reducida dimensión do artigo 102  da LIS. Tampouco se computarán os traballadores contratados que desen dereito a unha das  deducións  previstas no artigo 37 da LIS (deducións por creación de emprego).

Consecuencias do incumprimento da obriga de incrementar ou manter o cadro de persoal

No suposto de que con posterioridade á aplicación do beneficio fiscal incumprísese a  obriga de incrementar ou manter o cadro de persoal, deberá ingresarse a cota íntegra que corresponder  á cantidade deducida en exceso, máis os xuros de mora correspondentes. O ingreso da citada cota e dos xuros de mora realizarase conxuntamente  coa autoliquidación correspondente ao período impositivo en que se incumprise unha ou outra obriga.

Importante: a liberdade de amortización para investimentos de escaso valor que o anterior  texto refundido da Lei do Imposto sobre Sociedades regulaba no seu artigo 110  só para entidades de reducida dimensión foi substituído na actual  LIS por un beneficio  similar aplicable a todos os contribuíntes do citado imposto.