Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Perdas por deterioración de créditos por posibles insolvencias de debedores

Normativa: Art. 104 LIS

Requisitos

Ademais das  perdas individualizadas  por deterioración dos créditos por insolvencias de  debedores a que se refire o artigo 13.1 da LIS, os titulares de actividades económicas  cuxo rendemento neto se determine no método de estimación directa, en calquera das súas  dúas modalidades, poderán deducir a perda por deterioración sobre o saldo de debedores non afectados  pola provisión individualizada de acordo cos seguintes requisitos:

 1. Que o contribuínte teña a consideración fiscal de empresa de reducida dimensión  no exercicio en que se deduce a perda.

 2. Que a perda por deterioración dos créditos por posibles insolvencias de debedores non  supere o límite do 1 por 100 sobre os existentes á conclusión do período impositivo.

Con esta finalidade, non se incluirán os seguintes debedores:

 1. Os debedores sobre os que se recoñecese de forma individualizada a perda por  deterioración dos créditos por insolvencias establecidas no artigo 13.1 da LIS.

 2. Os debedores cuxas perdas por deterioración non teñan o carácter de deducibles segundo o que se dispón no  artigo  13.1 da LIS. De conformidade co citado artigo, no suposto de entidades de reducida dimensión non resultan  deducibles as seguintes perdas por deterioración de créditos:

  • As correspondentes a créditos debidos por entidades de dereito público, agás  que sexan obxecto dun procedemento arbitral ou xudicial que verse sobre a súa existencia ou  contía.

  • As correspondentes a créditos debidos por persoas ou entidades vinculadas, non sendo que  estean en situación de concurso e producísese a apertura da fase de liquidación  polo xuíz, nos termos establecidos na Lei 22/2003, do 9 de xullo, Concursal e, desde o 1 de setembro de 2020,  no Real decreto Lexislativo 1/2020, do 5 de maio, polo que se aproba o texto refundido da Lei Concursal.

   Pode consultarse, con efectos meramente informativos, a táboa de correspondencias dos preceptos da Lei 22/2003, do 9 de xullo, Concursal, cos do texto refundido da Lei Concursal, aprobado por Real decreto Lexislativo 1/2020, do 5 de maio, en virtude da disposición adicional terceira do mesmo, a través da páxina web dos Ministerios de Xustiza e de Asuntos Económicos e Transformación Dixital.

Suposto especial: perda da consideración de empresa de reducida dimensión

Nos períodos en que a actividade económica deixase de cumprir as condicións para ser  considerada empresa de reducida dimensión, as perdas por deterioración dos créditos por  posibles insolvencias de debedores non serán deducibles fiscalmente ata que non superen o  importe da perda global dotada nos períodos en que a actividade económica tivo  a devandita consideración.

Importante: teñase en conta que as empresas de reducida dimensión que nun período  impositivo acaden ou superen a cifra de negocios de 10 millóns de euros poderán  seguir aplicando os incentivos fiscais do seu réxime fiscal especial durante os tres períodos  impositivos inmediatos e seguintes a aquel, sempre que cumprisen as condicións  para ser consideradas como de reducida dimensión tanto naquel período (en que  alcance ou supere o límite dos 10 millóns) como nos dous períodos impositivos  anteriores a este último.