Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Caso Práctico

Bar de categoría especial (epígrafe IAE: 673.1), situado nun local alugado en que desde a súa apertura no ano 1995 traballaron co titular 3 persoas asalariadas a xornada completa segundo o Convenio Colectivo do sector, que fixa unha xornada laboral de 1.800 horas anuais. O titular non desenvolve ningunha outra actividade económica.

No exercicio anterior  (2021), a actividade estivo parte do ano suspendida e dos seus tres traballadores un traballou durante 600 horas na actividade volvendo ao ERTE e os outros dous mantivéronse incluídos todo o ano en  ERTE .

No exercicio 2022  os datos que hai que ter en conta son os seguintes.

 1. A actividade económica estivo suspendida durante o mes de xaneiro, reabrindose a partir do 1 de febreiro. 

 2. O titular percibiu polo mes de xaneiro  en que a actividade estivo suspendida  a prestación extraordinaria por cesamento de actividade por un importe de 600 euros.

 3. Polo que se refire aos seus tres traballadores que ao inicio do exercicio 2022 estaban en ERTE, incorporou a un deles á actividade o 1 de febreiro, ao outro o 15 de maio, mantendose o terceiro en ERTE. As horas realizadas por cada un dos traballadores ascenderon a 1.650 e 900 horas/ano, respectivamente.

 4. A lonxitude da barra do bar é de 10 metros e no mesmo hai autorizadas 8 mesas para catro persoas.

 5. A potencia eléctrica contratada é de 35 quilovatios e no local hai instalada unha máquina recreativa tipo "B".
 6. Do inmobilizado afecto á actividade o titular unicamente conserva facturas da cafeteira, unha vitrina térmica, a instalación de aire acondicionado e as 8 mesas coas súas cadeiras. Os datos que figuran no seu libro rexistro de bens de investimento son os seguintes:

  ElementoComezo de utilizaciónValor de adquisiciónAmortización acumulada a 31-12-2021
  Mobiliario (mesas e cadeiras) 01-06-2017 1.500 euros 1.500 euros
  Cafeteira 01-06-2018 9.400 euros 8.400 euros
  Vitrina térmica 01-07-2019 4.000 euros 2.500 euros
  Instalación de aire acondicionado 01-08-2019 6.600 euros 3.900 euros
 7. Para substituír as mesas e cadeiras do establecemento, o titular o día 1 de febreiro de 2022  adquiriu 8 mesas e 32 cadeiras novas por 2.400,00 euros, sen que o valor unitario de ningún dos devanditos mobles supere a cantidade de 601,01 euros.

  O devandito mobiliario foi instalado no bar o día 15 do citado mes. O mobiliario vello vendeuo por 510,00 euros.

 8. O día 10 de agosto de 2022  produciuse unha inundación no bar, ocasionando danos cuxa reparación ascendeu a 1.200,00 euros, sen que a póliza de seguro do titular cubrise o mencionado risco. O día 1 de setembro, o titular da actividade presentou escrito na Administración da Axencia Tributaria correspondente ao seu domicilio fiscal, comunicando os referidos feitos e achegando factura das reparacións efectuadas xunto ao documento acreditativo da inundación expedida polo servizo de bombeiros da localidade. Polos servizos competentes da Administración da Axencia Tributaria verificouse a certeza da causa que motivou o gasto extraordinario e a súa contía.

 9. O contribuínte non obtivo outras rendas no exercicio.

Solución

1ª Fase: Determinación do rendemento neto previo.

1. Determinación do número de unidades computables de cada un dos módulos aplicables á actividade .

Módulo 1. Persoal asalariado

Nota previa: o persoal asalariado cuantifícase en función do número de horas efectivamente traballadas anualmente por cada traballador na actividade.

No caso dos ERTE , o persoal asalariado debe valorarse exclusivamente polas horas de traballo efectivo que realicen de acordo coas condicións individuais que afecten cada traballador.

Polo tanto, aos efectos da cuantificación do módulo “persoal asalariado”, o persoal asalariado deberá valorarse, traballador por traballador, en función das condicións en que se encontren no ERTE non computandose a parte do contrato de traballo que se encontre suspendida temporalmente.

 • Traballador 1: Reincorporado o 1 de febreiro

  Horas traballadas computables: 1.650 horas

 • Traballador 2: Reincorporado o 15 de maio

  Horas traballadas computables: 900 horas

 • Traballador 3

  Horas traballadas computalles: 0 horas (xa que estivo en ERTE todo o ano).

 • Totais horas  (1.650 + 900 + 0) = 2.550 horas/ano computable.

 • Cálculo Nº unidades modulo "persoal asalariado" (termo medio): 2.550 horas traballadas  ÷ 1.800 horas/ano  = 1,41

Módulo 2. Persoal non asalariado: O titular

Nota previa: de acordo  coa Instrución 7º para a aplicación dos signos, índices ou módulos no IRPF da Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro, para calcular o período en que exercese a actividade durante o devandito ano natural non se terá en conta os días en que a actividade estivese  suspendida (31 días) sen incluír nestes días os de vacacións e de descanso semanal.

 • Días computables:

  Peche da actividade: 31 días

  Totais días  con actividade (365 - 31) = 334 días

 • Horas traballadas: (334 días ÷ 365 días) x 1.800 horas/ano = 1.647 horas/ano

 • Cálculo Nº unidades modulo "persoal non asalariado" (termo medio):  1.647  horas traballadas  ÷ 1.800 horas/ano = 0, 91

Módulo 3. Potencia eléctrica. quilovatios contratados: 35,00 kW/hora

 • Peche da actividade: 31  días

  Totais días con actividade (365  - 30) = 334  días

 • Termo medio: 35 kw/hora × (334  días ÷ 365 días) = 32,02 kw/hora

Módulo 4. Mesas. Mesas para 4 persoas: 8 mesas

 • Peche da actividade: 31  días

  Totais días con actividade (365  -30) = 334  días

 • Termo medio: 8 mesas × (334  días ÷ 365 días) = 7,32  mesas

Módulo 5. Lonxitude de barra. Metros lineais: 10,00 m.l.

 • Peche da actividade: 31  días

  Totais días con actividade (365  - 30) = 334  días

 • Termo medio: 10 × (334  días ÷ 365 días) = 9,15  lonxitude de barra

Módulo 6. Máquinas recreativas tipo "A".

O local non dispón de ningunha máquina recreativa tipo "A". Polo tanto, número de unidades = 0.00

Módulo 7. Máquinas recreativas tipo "B".

 • Peche da actividade: 31  días

  Totais días con actividade (365 - 30) = 334  días

 • Termo medio: 1 maquina × (334  días ÷ 365 días) = 0,91 máquinas recreativas tipo "B"

2. Aplicación ao número de unidades de cada módulo do rendemento anual por unidade antes de amortización establecida na Orde HAC/1155/2020, do 25 de novembro (BOE do 4 de decembro).

MóduloNº unidadesRendemento por unidadeRendemento por módulo
1. Persoal asalariado 1,41 4.056,30 5.719,38
2. Persoal non asalariado 0,91 15.538,66 14.140,18
3. Potencia eléctrica 32,02 321,23 10.285,78
4. Mesas 7,32 233,04 1.705,85
5. Lonxitude de barra 9,15 371,62 3.400,32
6. Maquinas tipo "A" 0,00 957,39 0,00
7. Maquinas tipo "B" 0,91 2.903,66 2.642,33
Rendemento neto previo (suma) 37.893,84

Nota: A prestación por cesamento de actividade considérase rendementos de traballo polo que non computan como ingresos da actividade económica.

2ª Fase: Determinación do rendemento neto minorado.

1. Minoración por incentivos ao emprego .

 1. Coeficiente de minoración por incremento do número de persoas asalariadas.

  - Incremento do número de persoas asalariadas: 1 persoas

  Nota: incrementouse o cadro de persoal respecto da existente no exercicio 2021 xa que no devandito ano só 1 dos seus 3 traballadores estivo durante uns meses empregado na actividade, mentres que  en 2022 estiveron empregados 2 deles , polo que se aplica este coeficiente.

  -Incremento do número de unidades do módulo "persoal asalariado" en 2022 respecto de 2021:

  Número de unidades do módulo "persoal asalariado" en 2021: 600 ÷ 1.800 = 0,33

  Número de unidades do módulo "persoal asalariado" en 2022: 1,41

  Incremento do número de unidades: 1,41 – 0,33 = 1,08 persoas

  Ao cumprirse ambos os dous requisitos, a diferenza positiva entre o número de unidades do módulo "persoal asalariado" de 2022 respecto de 2021 multiplicarase por 0,40.

  Coeficiente por incremento do número de persoas asalariadas: 0,40 x 1,08= 0,432.

 2. Coeficiente de minoración por tramos do número de unidades do módulo "persoal asalariado".

  O coeficiente por tramos aplícase sobre  0,33  (1,41 - 1,08) unidades do módulo da seguinte forma:

  Ata 1,00: 0,33 x 0,10 = 0,033

  Coeficiente de minoración por tramos: 0,033

 3. Coeficiente de minoración por incentivos ao emprego.

  É o resultado de sumar os coeficientes de minoración por incremento do número de persoas asalariadas e por tramos do número de unidades do módulo "persoal asalariado": 0,432 + 0,033 = 0,465

 4. Importe da minoración por incentivos ao emprego.

  É o resultado de multiplicar o coeficiente minorador polo rendemento anual por unidade do módulo "persoal asalariado": 0,465 x 4.056,30 = 1.886,18 euros.

2. Minoración por incentivos ao investimento .

Utilizando a táboa de amortización contida na Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro), e aplicando os coeficientes lineais máximos de amortización fixada na mesma, o importe da minoración por incentivos ao investimento determínase como segue:

Minoración por incentivos ao investimento (suma) 6.050

Nota ao cadro:

(1) No valor de adquisición dos elementos do inmobilizado non está incluído o IVE soportado, xa que a actividade está suxeita ao réxime simplificado do IVE. (Volver)

(2) Malia estar en funcionamento na empresa ata seu baixa por venda, non cabe amortizar en 2022  as mesas e cadeiras vellas, xa que a 31-12-2021 os devanditos elementos xa estaban completamente amortizados. (Volver)

(3) Como o importe que resultaría da aplicación do coeficiente máximo é superior á cantidade pendente de amortizar a 31-12-2021, que ascende a 1.000 euros (valor de adquisición 9.400 - Amortización acumulada 8.400), a amortización efectuouse por esta última cantidade. (Volver)

(4) As mesas e cadeiras novas poden amortizarse libremente por ser o seu valor unitario inferior a 601,01 euros e porque, ademais, o importe global dos elementos patrimoniais novos adquiridos no ano 2022  non supera a cantidade de 3.005,06 euros. (Volver)

Elemento patrimonialValor adquisición(1)Coeficiente máximoPeríodo amortizableAmortización
Mobiliario (mesas e cadeiras) 1.500 --- --- --- (2)
Cafeteira 9.400 25% Todo o ano 1.000(3)
Vitrina térmica 4.000 25% Todo o ano 1.000
Aire acondicionado 6.600 25% Todo o ano 1.650
Mesas e cadeiras novas (amortizadas libremente) 2.400 100%(4) Irrelevante 2.400

3. Determinación do rendemento neto minorado

Rendemento neto previo: 37.893,84

menos: Minoración por incentivos ao emprego: 1.886,18

menos: Minoración por incentivos ao investimento: 6.050,00

igual a: Rendemento neto minorado (37.893,84 –  1.886,18 – 6.050) = 29.957,66

3ª Fase: Determinación do rendemento neto de módulos.

É aplicable o índice corrector para empresas de pequena dimensión ao cumprirse os  seguintes requisitos:

 • Que o titular da actividade sexa persoa física.
 • Que exerza a actividade nun único local.

 • Que non dispoña de máis dun vehículo afecto á actividade e este non supere os 1.000 kg de capacidade de carga.

 • Que en ningún momento do ano 2022  tivese máis de dúas persoas asalariadas.

Polo tanto: 29.957,66 x 0,90 = 26.961,89

4ª Fase: Determinación do rendemento neto da actividade.

Procede aplicar, en primeiro lugar, a redución xeral do 15 por 100.

Nota: a disposición adicional oitava da Orde HFP/1172/2022, do 29 de novembro (BOE do 1 de decembro), como consecuencia da actual situación económica, elevou para 2022  a redución xeral prevista na disposición adicional primeira da Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro, do 5 ao 15 por 100.

Así mesmo, ao cumprirse todos os requisitos establecidos para ese fin, procede deducir o importe dos gastos extraordinarios ocasionados pola inundación acontecida o día 10 de agosto.

Por conseguinte:

Rendemento neto de módulos = 26.961,89

menos: Redución xeral (15% s/ 26.961,89) = 4.044,28

menos: Gastos extraordinarios por circunstancias excepcionais: 1.200

igual a: Rendemento neto da actividade  (26.961,89 –  4.044,28 - 1.200) = 21.717,61

5ª Fase: Determinación do rendemento neto reducido da actividade.

 1. Redución por irregularidade

  Ao non haber rendementos con período de xeración superior a dous anos ou que teñan a consideración de obtidos de forma notoriamente irregular no tempo, o rendemento neto reducido da actividade coincide co determinado na fase 4 anterior, que ascende a  21.717,61 euros.

  Comentario : As ganancias ou perdas patrimoniais obtidas como consecuencia da transmisión dos elementos patrimoniais afectos á actividade (cadeiras e mesas) deberán declararse no apartado F2 da declaración.

 2. Redución polo exercicio de determinadas actividades económicas

  Ao ser rendementos da actividade económica superior a  12.000 euros non procede aplicar  a redución do artigo 32.2.3. da Lei do IRPF.

Determinación do rendemento neto reducido total da actividade.

O  rendemento neto reducido total coincide co rendemento neto reducido total da actividade = 21.717,61