Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Concepto e ámbito de aplicación

Normativa: Arts. 16.2 b), 31 e disposición transitoria trixésimo segunda Lei IRPF ; art. 32 e ss. Regulamento IRPF e  Orde  HFP/1335/2021

O método de estimación obxectiva resulta aplicable no exercicio 2022 ás actividades agrícolas, gandeiras e forestais, incluídos os traballos, servizos e actividades accesorias realizados polos titulares das devanditas actividades, así como aos procesos de transformación, elaboración ou manufactura de produtos naturais realizadas polos titulares das explotacións de que se obteñan os devanditos produtos, sempre que concorran as circunstancias que máis adiante indícanse.

  1. Actividades económicas desenvolvidas directamente por persoas físicas
  2. Actividades económicas desenvolvidas a través de entidades en réxime de atribución de rendas
  3. Actividades agrícolas, gandeiras, forestais e de transformación de produtos naturais ás que resulta aplicable o método de estimación obxectiva en 2022