Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Fase 4ª: Determinación do rendemento neto da actividade

De acordo coa normativa reguladora do método de estimación obxectiva, contida no Anexo I e na disposición adicional primeira da Orde  HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE  do 2 de decembro), para determinar o rendemento neto da actividade poderán practicarse as seguintes reducións:

1. Redución xeral: 25 por 100

Normativa: disposición adicional oitava Orde  HFP/1172/2022, do 29 de novembro  (BOE  do 1 de decembro), disposición adicional primeira Orde  HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE  do 2 de decembro) e artigo 2 da  Orde HFP/405/2023, do 18 de abril (BOE do 25 de abril).

Para 2022  o rendemento neto de módulos das actividades agrícolas, gandeiras e forestais, así como dos procesos de transformación, determinado conforme ao comentado na fase 3ª anterior, poderá reducirse na porcentaxe do 25 por 100.

Importante: o artigo 2 da  Orde HFP/405/2023, do 18 de abril, pola que se reducen para o período impositivo 2022 os índices de rendemento neto e a redución xeral aplicable no método de estimación obxectiva do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas para as actividades agrícolas e gandeiras afectadas por diversas circunstancias excepcionais (BOE do 25 de abril), elevou do 15 ao 25 por 100 a redución prevista na  disposición adicional primeira da Orde  HFP/1335/2021, que foi xa foi incrementada con anterioridade do 5 ao 15 por  disposición adicional oitava da Orde  HFP/172/2022, do 29 de novembro, pola que se desenvolven para o ano 2023 o método de estimación obxectiva do IRPF.

2. Redución agricultores mozos: 25 por 100

Normativa: disposición adicional sexta Lei IRPF e instrución 3 do Anexo I Orde  HFP/1335/2021, do  1 de decembro (BOE  do  2 de decembro)

Os agricultores mozos (maiores de 18 anos e menores de 40 anos) ou asalariados agrarios poderán reducir o rendemento neto de módulos, que resulte despois de aplicar a redución de carácter xeral, nun 25 por 100 en cada un dos períodos impositivos cerrados durante os cinco anos seguintes á súa primeira instalación como titulares dunha explotación que teña carácter de prioritario, realizada ao abeiro do previsto no Capítulo IV do Título I da Lei 19/1995, do 4 de xullo, de Modernización das Explotacións Agrarias, sempre que acrediten a realización dun plan de mellora da explotación.

Para estes efectos, o carácter de explotación prioritaria deberá acreditarse mediante a certificación expedida polo órgano correspondente da comunidade autónoma, ou da inclusión no Catálogo Xeral de Explotacións Prioritarias do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

Véxase o Real decreto 613/2001, do 8 de xuño, sobre mellora e modernización das estruturas de produción das explotacións agrarias (BOE do 9).

3. Redución para actividades económicas desenvolvidas na Illa da Palma: 20 por 100

Normativa: disposición adicional sexta Orde  HFP/1172/2022, do 29 de novembro (BOE  do 1 de decembro)

Para aqueles contribuíntes que desenvolvan a súa actividade económica na Illa da Palma e determinen o rendemento neto da devandita actividade polo método de estimación obxectiva,  poderase reducir o rendemento neto de módulos de 2022 correspondente a tales actividades nun 20 por 100.

A redución deberase consignar no recadro  [0157] da declaración.

Atención : debido ás consecuencias das erupcións volcánicas ocorridas na Illa da Palma, establécese, pola disposición adicional sexta da Orde  HFP /1172/2022, do 29 de novembro, pola que se desenvolven para o ano 2023 o método de estimación obxectiva, estableceu para as actividades económicas desenvolvidas na devandita illa, unha redución especial, similar á establecida para o termo municipal de Lorca, a causa do terremoto acontecido no devandito municipio. Estas reducións aplicaranse tanto en 2022 como en 2023.

4. Gastos extraordinarios por circunstancias excepcionais

Normativa: Véxase a norma común 2 do Anexo III Orde  HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE  do 2 de decembro)

Cando o desenvolvemento da actividade vísese afectado por incendios, inundacións, afundimentos ou outras circunstancias excepcionais que determinasen gastos extraordinarios alleos ao proceso normal do exercicio daquela , os interesados poderán minorar o rendemento neto resultante no importe dos devanditos gastos. Para iso, os contribuíntes deberán pór a devandita circunstancia en coñecemento da Administración ou, no seu defecto, Delegación da Axencia Tributaria, no prazo de 30 días contado desde a data en que se produza, achegando para tal fin, a xustificación correspondente e facendo mención, se é o caso, das indemnizacións a percibir por razón de tales alteracións, a fin de que a Administración tributaria verifique a certeza da causa que motiva a redución do rendemento e o importe da mesma.

Véxase ao respecto os Reais Decretos-leis 10/2021, do 18 de maio, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos causados pola borrasca "Filomena" (BOE do 19 de maio) e 20/2021, do 5 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes de apoio para a reparación dos danos ocasionados polas erupcións volcánicas e para a reconstrución económica e social da illa da Palma (BOE do 6 de outubro). Así mesmo, véxase o Real Decreto-lei 28/2021, do 17 de decembro, polo que se adoptan medidas complementarias de carácter urxente para a reparación dos danos ocasionados polas erupcións volcánicas e para a recuperación económica e social da illa da Palma (BOE do 18 de decembro).