Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Introdución: esquema

Normativa: Véxanse Anexo I  e instrucións para a aplicación dos signos, índices ou módulos no IRPF contido na mesma Orde  HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE  do 2 de decembro),  Orde HFP/1172/2022, do 29 de novembro e  Orde HFP /405/2023, do 18 de abril (BOE do 25 de abril).

O rendemento neto é o resultante da suma dos rendementos netos que correspondan a cada unha das  actividades agrícolas, gandeiras e forestais  desenvolvidas polo contribuínte.

O rendemento neto correspondente a cada actividade debe obterse efectuando de forma sucesiva as operacións que esquematicamente se indican a continuación:

Fase 1ª

INGRESOS ÍNTEGROS (incluídas subvencións, indemnizacións e axuda PAC pagamento único)

(×)  ÍNDICE DE RENDEMENTO NETO

(*) Cando o perceptor da axuda directa de pagamento único da PAC non obtivese ingresos por actividades agrícolas ou gandeiras o índice de rendemento neto a aplicar é o 0,56.

= RENDEMENTO NETO PREVIO

Fase 2ª

(-) REDUCIÓN POR ADQUISICIÓN DE GASÓLEO AGRÍCOLA: 35 POR 100 

(-) REDUCIÓN POR ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES: 15 POR 100 

(-) AMORTIZACIÓN DO INMOBILIZADO MATERIAL E INTANXIBLE (excluídas actividades forestais)

= RENDEMENTO NETO MINORADO

Fase 3ª

(×) ÍNDICES CORRECTORES (en función do tipo de actividade e determinadas circunstancias)

= RENDEMENTO NETO DE MÓDULOS

Fase 4ª

(-) REDUCIÓN DE CARÁCTER XERAL: 25 POR 100

(-) REDUCIÓN AGRICULTORES MOZOS: 25 POR 100

(-) REDUCIÓN ESPECIAL PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS NA ILLA DE LA PALMA: 20 POR 100

(-) GASTOS EXTRAORDINARIOS POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONAIS (incendios, inundacións, afundimentos, etc,, comunicadas á AEAT en tempo e forma)

= RENDEMENTO NETO DA ACTIVIDADE

Fase 5ª

(-) REDUCIÓN POR IRREGULARIDADE: 30 POR 100 (Reducións de rendementos xerados en máis de 2 anos ou obtidos de forma notoriamente irregular)

= RENDEMENTO NETO REDUCIDO DA ACTIVIDADE