Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Caso práctico

A comunidade de bens "X", cuxo NIF é E28000000, está formada por dous comuneiros, cada un dos que ten unha porcentaxe de participación do 50 por 100. O comuneiro "E" é contribuínte polo NIF e o comuneiro "Z" é contribuínte do Imposto sobre Sociedades. A comunidade de bens obtivo no exercicio  2022  as seguintes rendas:

 • 12.200 euros procedentes do arrendamento durante todo o ano dunha vivenda a un matrimonio. O devandito inmoble foi adquirido pola entidade no ano 2000, ascendendo o custo de adquisición satisfeito pola mesma a 250.000 euros. A referencia catastral do inmoble é 0052807VK4724A0003KI. O valor catastral do inmoble no exercicio 2022  foi de 58.500 euros, de que o 40 por 100 corresponden ao valor do solo.

  Os gastos satisfeitos ao longo do exercicio 2022  pola entidade en relación co inmoble foron os seguintes:

  • Recibo comunidade: 1.100 euros.
  • Recibo IBI : 360 euros.
  • Intereses derivados do financiamento do inmoble: 1.300 euros.
 • 1.200 euros, en concepto de intereses derivados dunha imposición a prazo fixo de dous anos e un día. A liquidación dos citados intereses produciuse, ao vencemento do prazo, o día 2 de outubro de 2022.

 • 1.800 euros, en concepto de dividendos procedentes de accións dunha entidade residente en territorio español. Os gastos de administración e depósito das accións ascenderon a 10 euros.

 • A comunidade de bens exerce unha actividade económica empresarial cuxo rendemento neto se determina no método de estimación directa, modalidade normal. De acordo cos datos e rexistros contables da entidade, os ingresos do exercicio ascenderon a 50.000 euros, sendo os gastos deducibles, incluídas as amortizacións fiscalmente computables, de 20.000 euros.

 • O día 10 de xaneiro de 2022  vendeu en bolsa por 150.000 euros, descontados os gastos inherentes á devandita transmisión satisfeita pola entidade, un paquete de accións adquirido o 1 de outubro de 1999 por 100.000 euros, incluídos os gastos inherentes á devandita adquisición satisfeita pola entidade.

 • O día 15 de novembro de 2022  vendeu por 150.000,00 euros, descontados os gastos e tributos inherentes á devandita transmisión satisfeita pola entidade, un inmoble non afecto á actividade económica adquirida o día 1 de outubro de 2001 por un importe equivalente a 100.000 euros, incluídos os gastos e tributos inherentes á adquisición satisfeita pola entidade. A referencia catastral do inmoble é 9872023VH5797S0001WX e o seu valor catastral, que non foi obxecto de revisión nos últimos 10 anos, ascende no exercicio 2022  a un importe de 30.500 euros. O inmoble estivo desocupado desde a súa adquisición.

 • O importe das retencións e ingresos a conta soportados pola entidade ascenderon a: 570 euros (228 efectuados sobre os intereses e 342 euros sobre os dividendos).

Determinar a renda atribuíble pola entidade a cada un dos seus membros e os importes que cada un deles debe incluír na declaración anual correspondente á súa imposición persoal.

Solución:

1. Determinación pola entidade da renda atribuíble a cada comuneiro segundo as normas do IRPF :

1.1. Rendementos do capital inmobiliario:

 • Ingresos íntegros: 12.200
 • Gastos deducibles:
  • Recibo comunidade: 1.100
  • Recibo IBI : 360
  • Intereses financiamento inmoble: 1.300
  • Amortización inmoble 3% s/(60% x 250.000,00) = 4.500

  Totais gastos deducibles: 7.260,00

 • Rendemento neto (12.200 – 7.260) = 4.940
 • Rendemento atribuíble a cada comuneiro (50% s/4.940) = 2.470

1.2. Rendementos do capital mobiliario:

 • Rendemento neto dividendos (1.800 - 10) = 1.790
 • Rendemento atribuíble a cada comuneiro (50% s/1.790) = 895
 • Rendemento neto intereses: 1.200
 • Rendemento atribuíble a cada comuneiro (50% s/ 1.200) = 600

1.3. Rendementos de actividade económica:

 • Ingresos íntegros: 50.000
 • Gastos deducibles, incluídas amortizacións: 20.000
 • Rendemento neto (50.000 - 20.000) = 30.000
 • Rendemento atribuíble a cada comuneiro (50% s/ 30.000) = 15.000

1.4. Ganancias e perdas patrimoniais (venda accións):

 • Valor de transmisión: 150.000
 • Valor adquisición: 100.000
 • Ganancia patrimonial (150.000 - 100.000) = 50.000
 • Renda atribuíble ao comuneiro "E" (50% s/50.000) = 25.000
 • Renda atribuíble ao comuneiro "Z" (50% s/50.000) = 25.000

1.5. Ganancias e perdas patrimoniais (venda inmoble):

 • Valor de transmisión: 150.000
 • Valor adquisición: 100.000
 • Ganancia patrimonial (150.000 - 100.000) = 50.000
 • Renda atribuíble ao comuneiro "E" (50% s/50.000) = 25.000
 • Renda atribuíble ao comuneiro "Z" (50% s/50.000) = 25.000

1.6. Renda inmobiliaria imputada (inmoble desocupado):

 • Renda atribuíble (2% s/30.500) x (317  ÷ 365) = 529,78
 • Renda atribuíble a cada comuneiro (50% s/ 529,78) = 264,89

1.7. Retencións e ingresos a conta:

 • Atribuíbles a cada un dos comuneiros (50% s/570) = 285

2. Declaración da renda atribuída polo comuneiro "E" contribuínte do IRPF :

2.1. Rendemento do capital inmobiliario:

 • Rendemento neto atribuído: 2.470
 • Redución arrendamento vivenda (60% s/2.470) = 1.482
 • Rendemento neto computable (2.470 - 1482) = 988

2.2. Rendemento neto do capital mobiliario a integrar na base impoñible do aforro:

 • Dividendos
 • Importe íntegro: 900
 • Gastos deducibles imputables: 5
 • Intereses:
  • Rendemento neto atribuído: 600

  Total rendemento neto computable do capital mobiliario (900 + 600 – 5) = 1.495

2.3. Rendemento actividades económicas:

 • Rendemento neto atribuído: 15.000

2.4. Ganancias patrimoniais a integrar na base impoñible do aforro: (1)

 • Renda imputable (25.000 + 25.000) = 50.000

2.5. Renda inmobiliaria imputada:

 • Importe atribuído: 264,89

Nota ao exemplo:

(1) Ao tratarse en ambos os dous casos de ganancias obtidas pola transmisión de elementos patrimoniais (venda de accións e inmoble) o seu importe intégrase na base impoñible do aforro. Con relación ás ganancias e perdas que integran a base impoñible do aforro véxase o Capítulo 11. (Volver)