Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Imputación de rendas das agrupacións de interese económico, españolas e europeas, e das unións temporais de empresas

Normativa: Arts. 43 a 47 LIS

Ámbito de aplicación

O réxime especial de imputación de rendas é aplicable ás seguintes entidades:

  • Agrupacións de Interese Económico Español regulado pola Lei 12/1991, do 29 de abril, de Agrupacións de Interese Económico.

  • Agrupacións Europeas de Interese Económico reguladas polo Regulamento CEE/2137/1985, do 25 de xullo, do Consello.

  • Unións Temporais de Empresas reguladas na Lei 18/1982, do 26 de maio, sobre Réxime Fiscal de Agrupacións e Unións Temporais de Empresas e de Sociedades de Desenvolvemento Industrial Rexional, que estean inscritas no Rexistro Especial do Ministerio de Facenda e Función Pública.

Contido do réxime especial

As especialidades deste réxime especial de imputación fiscal son as seguintes:

a. As entidades ás que resulta aplicable este réxime están suxeito Imposto sobre Sociedades, a excepción do pagamento da débeda tributaria pola parte de base impoñible imputable aos socios residentes en territorio español.

b. A imputación aos socios residentes en territorio español ou non residentes con establecemento permanente no mesmo comprende os seguintes conceptos:

  • Os gastos financeiros netos que, de acordo co artigo 16 da LIS, non fosen obxecto de dedución nestas entidades no período impositivo. Os gastos financeiros netos que se imputen aos socios non serán deducibles pola entidade.

  • A reserva de capitalización que, de acordo co que se dispón no artigo 25 da LIS, non fose aplicada pola entidade no período impositivo. A reserva de capitalización que se impute aos seus socios non poderá ser aplicada pola entidade, non sendo que o socio sexa contribuínte do IRPF.

  • As bases impoñibles, positivas (minoradas ou incrementadas, se é o caso, na reserva de nivelamento a que se refire o artigo 105 da LIS) ou negativas, obtidas por estas entidades. As bases impoñibles negativas que imputen aos seus socios non serán compensables pola entidade que as obtivo.

  • As bases das deducións e das bonificacións na cota ás que teña dereito a entidade. As bases das deducións e bonificacións integraranse na liquidación dos socios, minorando a cota segundo corresponda por aplicación das normas do IRPF ou do Imposto sobre Sociedades, segundo que o socio sexa contribuínte, respectivamente, dos citados impostos.

  • As retencións e ingresos a conta correspondentes á entidade.

A reserva de nivelamento de bases impoñibles a que se refire o artigo 105 da LIS se adicionará, se é o caso, á base impoñible da agrupación de interese económico.

c. As imputacións dos conceptos anteriormente comentados efectuaranse de acordo cos seguintes criterios:

  • Cando os socios ou empresas membros sexan entidades sometidas a este réxime, na data de finalización do período impositivo da entidade sometida a este réxime.

  • Nos demais supostos, no seguinte período impositivo, non sendo que se decida facero de maneira continuada na mesma data de finalización do período impositivo da entidade sometida a este réxime. A opción manifestarase na primeira declaración do IRPF en que teña que producir efecto e manterase durante tres anos.

d. Os dividendos e participacións en beneficios que correspondan a socios que deban soportar a imputación e procedan de períodos impositivos durante os cales a entidade se achase no presente réxime, non tributarán polo IRPF nin polo Imposto sobre Sociedades. O seu importe non se integrará no valor de adquisición das participacións dos socios a quen fosen imputadas. Tratandose dos socios que adquiran as participacións con posterioridade á imputación, diminuirase o seu valor de adquisición no devandito importe.

e. Na transmisión de participacións no capital, fondos propios ou resultados destas entidades, o valor de adquisición incrementarase no importe dos beneficios sociais que, sen efectiva distribución, fosen imputados aos socios como rendas das súas participacións no período de tempo comprendido entre a súa adquisición e transmisión.

Ademais, no caso de participacións en Unións Temporais de Empresas, o valor de adquisición minorarase no importe das perdas sociais que fosen imputadas aos socios.

Pola súa banda, no caso de Agrupacións de Interese Económico cando así establézano os criterios contables, o valor de adquisición minorarase no importe dos gastos financeiros, as bases impoñibles negativas, a reserva de capitalización, e as deducións e bonificacións, que fosen imputadas aos socios no período de tempo comprendido entre a súa adquisición e transmisión, ata que se anule o referido valor, integrandose na base impoñible igualmente o correspondente ingreso financeiro.