Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Réxime transitorio

Normativa: Disposición transitoria oitava Lei IRPF

Participacións e accións adquiridas antes do 1 de xaneiro de 1999

Para os efectos de calcular o exceso do valor liquidativo, tomarase como valor de adquisición o valor liquidativo a día 1 de xaneiro de 1999, respecto das participacións e accións que no devandito exercicio se posúan polo contribuínte. A diferenza entre o devandito valor e o valor efectivo de adquisición non se tomará como valor de adquisición aos efectos da determinación das rendas derivadas da transmisión ou reembolso das accións ou participacións.

Beneficios obtidos con anterioridade a 1 de xaneiro de 1999

Os dividendos e participacións en beneficios distribuídos polas institucións de investimento colectiva, que procedan de beneficios obtidos con anterioridade a 1 de xaneiro de 1999, integraranse na base impoñible dos socios ou partícipes dos mesmos. Con esta finalidade, entenderase que as primeiras reservas distribuídas foron dotadas cos primeiros beneficios gañados.

Exemplo:

Don S.M.G., é titular desde marzo de 1998 dunha participación nunha institución de investimento colectiva, constituída nun país cualificado regulamentariamente como xurisdición non cooperativa, cuxo valor de adquisición foi o equivalente a 12.020 euros.

O valor liquidativo da devandita participación a 31-12-2022  é de 31.800 euros.

Determinar a renda imputable ao exercicio 2022, sabendo que o valor liquidativo da participación a 01-01-1999 ascendía ao equivalente a 12.500 euros e que as rendas imputadas nos exercicios 1999  a 2021  ascenderon a 16.200 euros.

Solución:

Imputación de rendas correspondentes ao exercicio 2022:

  • Valor liquidativo a 31-12-2022: 31.800
  • Valor de adquisición a 01-01-2022: 28.700 (1)
  • Renda imputable (31.800 - 28.700) = 3.100

Nota ao exemplo:

(1) A determinación do valor de adquisición ao inicio do período impositivo efectúase partindo do valor liquidativo a 01-01-1999 (12.500 euros) e sumando ao devandito importe as imputacións de renda realizadas nos exercicios 1999 a 2021  (16.200). Así pois: 12.500 + 16.200 = 28.700. (Volver)