Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Definición de xurisdición non cooperativa

A disposición adicional primeira da Lei 36/2006, do 29 de novembro, de medidas para a prevención da fraude fiscal (BOE do 30 de novembro), tras a modificación introducida polo artigo décimo sexto da Lei 11/2021, do 9 de xullo, de medidas de prevención e loita contra a fraude fiscal, de transposición da Directiva (UE) 2016/1164, do Consello, do 12 de xullo de 2016, pola que se establecen normas contra as prácticas de evasión fiscal que inciden directamente no funcionamento do mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias e en materia de regulación do xogo (BOE do 10 de xullo), contén a definición de países e territorios que teñen a consideración de xurisdicións non cooperativas que substitúe á de paraíso fiscal, de baixa ou nula tributación e de efectivo intercambio de información tributaria.

Respecto da definición de xurisdicións non cooperativas os seus apartados 1 e 2 establecen:

 1. Terán a consideración de xurisdicións non cooperativas os países e territorios, así como os réximes fiscais prexudiciais, que se determinen pola ministra de Facenda mediante Orde Ministerial conforme aos criterios que se establecen nos apartados seguintes deste artigo.

 2. A relación de países e territorios que teñen a consideración de xurisdicións non cooperativas poderase actualizar atendendo aos seguintes criterios:

  1. En materia de transparencia fiscal:

   1. A existencia co devandito país ou territorio de normativa sobre asistencia mutua en materia de intercambio de información tributaria nos termos previstos na Lei 58/2013, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, que sexa de aplicación.

   2. O cumprimento dun efectivo intercambio de información tributaria con España.

   3. O resultado das avaliacións inter pares realizados polo Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscal.

   4. O efectivo intercambio de información relativa ao titular real, definido nos termos da normativa española en materia de prevención de branqueo de capitais e financiamento do terrorismo.

   Aos efectos desta letra a) enténdese por efectivo intercambio de información, a aplicación da normativa sobre asistencia mutua en materia de intercambio de información tributaria atendendo aos termos de referencia aprobados polo Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscal.

  2. Que faciliten a celebración ou existencia de instrumentos ou de sociedades territoriais, dirixidos á atracción de beneficios que non reflictan unha actividade económica real nos devanditos países ou territorios.

  3. A existencia de baixa ou nula tributación.

   Existe baixa tributación cando no país ou territorio de que se trate aplíquese un nivel impositivo efectivo considerablemente inferior, incluído o tipo cero, ao esixido en España nun imposto idéntico ou análogo ao Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, ao Imposto sobre Sociedades ou ao Imposto sobre a Renda de non Residentes.

   Existe nula tributación cando no país ou territorio de que se trate non aplíquese un imposto idéntico ou análogo ao Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, ao Imposto sobre Sociedades ou ao Imposto sobre a Renda de non Residentes, segundo corresponda.

   Terán a consideración de imposto idéntico ou análogo, os tributos que teñan como finalidade a imposición da renda, sequera parcialmente, con independencia de que o obxecto do mesmo constitúao a propia renda, os ingresos ou calquera outro elemento indiciario desta .

 3.  A relación de réximes fiscais prexudiciais que teñen a consideración de xurisdicións non cooperativas poderase actualizar atendendo aos criterios do Código de Conduta en materia de Fiscalidade Empresarial da Unión Europea ou do Foro de Réximes Fiscais Prexudiciais da OCDE.

Atención : todas referencias efectuadas na normativa do IRPF a paraísos fiscais, a países ou territorios cos que non exista efectivo intercambio de información, ou de nula ou baixa tributación entenderanse efectuadas á definición de xurisdición non cooperativa  que establece  a disposición adicional primeira da Lei 36/2006, do 29 de novembro, de medidas para a prevención da fraude fiscal, na  súa  redacción vixente a partir do  11 de  xullo de 2021.