Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

b) Regras especiais

  • A renda atribuíble determinarase de acordo co previsto na normativa reguladora do Imposto sobre Sociedades, nos supostos en que todos os membros da entidade en réxime de atribución de rendas sexan contribuíntes do Imposto sobre Sociedades e que non teñan a consideración de sociedades patrimoniais ou do Imposto sobre a Renda de non Residentes con establecemento permanente.

  • A determinación da renda atribuíble aos contribuíntes do Imposto sobre a Renda de non Residentes sen establecemento permanente efectuarase de acordo co previsto no Capítulo IV do texto refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes, aprobado polo Real decreto Lexislativo 5/2004, do 5 de marzo (BOE do 12 de marzo).

  • Os contribuíntes do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes con establecemento permanente, que sexan membros dunha entidade en réxime de atribución de rendas que adquira accións ou participacións en institucións de investimento colectivo, integrarán na súa base impoñible o importe das rendas contabilizadas ou que deban contabilizarse procedentes das citadas accións ou participacións. Así mesmo, integrarán na súa base impoñible o importe dos rendementos do capital mobiliario derivados da cesión a terceiros de capitais propias que se devindicasen a favor da entidade en réxime de atribución de rendas.

Suposto especial: rendas negativas de fonte estranxeira

Cando a entidade en réxime de atribución de rendas obteña rendas de fonte estranxeira procedente dun país co que España non teña subscrito un convenio para evitar a dobre imposición con cláusula de intercambio de información, non se computarán as rendas negativas que excedan das positivas obtidas no mesmo país e procedan da mesma fonte. O exceso computarase nos catro anos seguintes conforme vaian obtendose rendas positivas do mesmo país e fonte.