Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Cualificación da renda atribuída e criterios de atribución

Normativa: Art. 88 Lei IRPF

As rendas obtidas polas entidades incluídas neste réxime que deban atribuírse aos socios, herdeiros, comuneiros ou partícipes terán a natureza derivada da actividade ou fonte de onde procedan para cada un deles . Nos casos en que un dos socios, comuneiros ou partícipes límítese a realizar unha achega de capital, os rendementos atribuídos a este terán a natureza de rendementos do capital mobiliario como consecuencia da cesión de capital.

As rendas atribuiranse anualmente aos socios, herdeiros, comuneiros ou partícipes segundo as normas ou pactos aplicables en cada caso e, se estes non constasen á Administración tributaria en forma fidedigno, atribuiranse por partes iguais.

No caso das comunidades de bens, de acordo co que se dispón no artigo 393 do Código Civil, a distribución aos comuneiros tanto nos beneficios coma nas cargas, será proporcional ás súas respectivas cotas. Presumindose iguais, mentres non se probe o contrario, as porcións correspondentes aos partícipes na comunidade.

Non obstante, no caso das comunidades de propietarios as ganancias ou rendementos atribuiranse a cada un dos propietarios en función do seu coeficiente de participación no edificio, en canto, conforme ao artigo 3 da Lei 49/1960, do 21 de xullo, sobre Propiedade Horizontal, este é o módulo para determinar a participación de cada propietario nas cargas e beneficios por razón da comunidade, non sendo que nos estatutos da mesma dispuxésese outro reparto.