Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Entidades en réxime de atribución de rendas

Delimitación positiva

Normativa: Arts. 8.3 e 87 Lei IRPF. Véxase tamén arts. 35.4 LGT, 6  LIS e 37 texto refundido  Lei IRNR 

Teñen a consideración de entidades sometidas ao réxime especial de atribución de rendas, entre outras:

 • As sociedades civís que non teñan personalidade xurídica.

 • As sociedades civís con personalidade xurídica que non teñen obxecto mercantil (a partir do  1 de xaneiro de  2016).

  Ata o 1 de xaneiro de 2016 aplicábase o réxime de atribución de rendas do IRPF a todas as sociedades civís. Porén, a partir da devandita data as sociedades civís con personalidade xurídica que teñan obxecto mercantil deixan de tributar polo indicado réxime e pasan a estar suxeitas ao Imposto sobre Sociedades.

  Como consecuencia do anterior, seguen tributando no réxime de entidades en atribución de rendas do IRPF, en canto as súas actividades son alleas ao ámbito mercantil, as seguintes sociedades civís:

  • As que se dediquen a actividades agrícolas, gandeiras, forestais, mineiras.

  • As de carácter profesional (sección segunda do Imposto sobre Actividades Económicas).

  Importante: o único contribuínte que se incorpora ao Imposto sobre Sociedades son as sociedades civís con personalidade xurídica e obxecto mercantil. A reforma non afecta ás comunidades de bens nin demais entes sen personalidade do artigo 35.4 da  LGT, que seguen tributando como entidades en atribución de rendas conforme ao réxime especial regulado na Sección 2ª do Título X da Lei do IRPF.

  En relación á  LGT véxase a Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

 • As herdanzas xacentes.

 • As comunidades de bens.

 • Calquera entidade carente de personalidade xurídica que constitúa unha unidade económica ou un patrimonio separado susceptible de imposición.

 • As entidades constituídas no estranxeiro cuxa natureza xurídica sexa idéntica ou análoga á das entidades en atribución de rendas constituídas de acordo coas leis españolas.

  As características básicas que debe reunir unha entidade constituída no estranxeiro para ser considerada en España como unha entidade en atribución de rendas aos efectos do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes, son as seguintes:

  1. Que a entidade non sexa contribuínte dun imposto persoal sobre a renda no Estado de constitución.

  2. Que as rendas xeradas pola entidade atribúanse fiscalmente aos seus socios ou partícipes, de acordo coa lexislación do seu Estado de constitución, sendo os socios ou participes os que tributen polas mesmas no seu imposto persoal. Esta atribución deberá producirse polo cherna feito da obtención da renda por parte da entidade, sen que sexa relevante para estes fins se as rendas foron ou non obxecto de distribución efectivamente aos socios ou partícipes.

  3. Que a renda obtida pola entidade en atribución de rendas e atribuída aos socios ou participes conserve, de acordo coa lexislación do seu Estado de constitución, a natureza da actividade ou fonte de que procedan para cada socio ou partícipe.

  Nota : véxase ao respecto a Resolución do 6 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Tributos, sobre a consideración como entidades en réxime de atribución de rendas a determinadas entidades constituídas no estranxeiro (BOE do 13 de febreiro).

Importante: as entidades Non residentes que carecen de NIF consignarán no recadro [1562] o Número de Identificación que teñan asignado as citadas entidades no País de residencia e marcarán o recadro [1563] para indicar esta circunstancia.

Delimitación negativa

Normativa: Art. 7  LIS

Non se inclúen no réxime especial de atribución de rendas, entre outras, as seguintes entidades:

 • Os fondos de investimento, regulados na Lei 35/2003, do 4 de novembro, de Institucións de Investimento Colectivo.

 • As unións temporais de empresas, reguladas na Lei 18/1982, do 26 de maio, sobre réxime fiscal das agrupacións e unións temporais de Empresas e das Sociedades de desenvolvemento industrial rexional.

 • Os fondos de pensións, regulados no texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións, aprobado polo Real decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro.

 • As comunidades titulares de montes veciñais en man común reguladas pola Lei 55/1980, do 11 de novembro, de montes veciñais en man común, ou na lexislación autonómica correspondente.

 • As sociedades agrarias de transformación, reguladas no Real decreto 1776/1981, do 3 de agosto, polo que se aproba o Estatuto que regula as Sociedades Agrarias de Transformación.

 • A partir do 1 de xaneiro de 2016 as sociedades civís con personalidade xurídica e obxecto mercantil suxeitas ao Imposto sobre Sociedades.

  Enténdese por obxecto mercantil a realización dunha actividade económica de produción, intercambio ou prestación de servizos para o mercado nun sector non excluído do ámbito mercantil.

  Con esta finalidade a actividade de alugamento de inmobles pode ter carácter mercantil, con independencia de que se cumpra ou non a definición de actividade económica prevista nos artigos 27.2 da Lei do IRPF e 5.1 a LIS, polo que as sociedades civís con personalidade xurídica cuxa actividade é o arrendamento de inmobles, son contribuíntes do Imposto sobre Sociedades.

 • A partir do 1 de xaneiro de 2022, tributarán no Imposto sobre Sociedades, en calidade de contribuíntes, as entidades en réxime de atribución de rendas que se definen a continuación e polas rendas positivas que se indican.

  1. Ten que tratarse de entidades en atribución de rendas en que :

   • unha ou varias entidades, vinculadas entre si no sentido do   apartado 13 do artigo 15.bis da LIS, participen directa ou indirectamente en calquera día do ano, no capital, nos fondos propios, nos resultados ou nos dereitos de voto nunha porcentaxe igual ou superior ao 50 por 100 e

   • sexan residentes en países ou territorios que cualifiquen á entidade en réxime de atribución como contribuínte por un imposto persoal sobre a renda,

  2. Estas entidades en réxime de atribución de rendas tributarán polo Imposto sobre Sociedades, en calidade de contribuínte, polas seguintes rendas positivas que corresponda atribuír a todos os partícipes residentes en países ou territorios que consideren a entidade en atribución de rendas como contribuínte por imposición persoal sobre a renda:

   • Rendas obtidas en territorio español que estean suxeitas e exentas de tributación no Imposto sobre a Renda de non Residentes.

   • Rendas de fonte estranxeira que non estean suxeitas ou estean exentas de tributación por un imposto esixido polo país ou territorio da entidade ou entidades pagadoras de tales rendas.

  O resto das rendas entidades en réxime de atribución de rendas serán atribuídas aos socios, herdeiros, comuneiros ou partícipes e tributarán de acordo co establecido para este réxime na Lei do IRPF , que se comenta neste mesmo Capítulo 10 nos apartados seguintes.