Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Determinación do importe da renda imputable

En xeral

A determinación da renda imputable que corresponda a cada un dos inmobles urbanos xeradores das devanditas rendas nos termos comentados no apartado anterior, realízase mediante a aplicación das seguintes porcentaxes:

O 2 por 100, con carácter xeral. A devandita porcentaxe debe aplicarse sobre o valor catastral do inmoble que figure no recibo do Imposto sobre Bens Inmobles (Urbana) correspondente ao exercicio 2022.

O 1,1 por 100 nos seguintes supostos :

  1. Inmobles cuxos valores catastrais fosen revisados, modificados ou determinados mediante un procedemento de valoración colectiva de carácter xeral, de conformidade coa normativa catastral e entrasen en vigor no período impositivo ou no prazo dos dez períodos impositivos anteriores.

  2. Inmobles que, á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro), carecesen de valor catastral ou este non fose notificado ao titular.

    A porcentaxe do 1,1 por 100 aplicarase sobre o 50 por 100 do maior dos seguintes valores:

    • O prezo, contraprestación ou valor de adquisición do inmoble.

    • O valor do inmoble comprobado pola Administración para os efectos doutros tributos.

Importante: sobre o importe resultante da aplicación da porcentaxe que, en cada caso, corresponda non procederá a dedución de ningún tipo de gasto.

Inmobles adquiridos, transmitidos ou destinados a distintos usos en  2022

Tratandose de inmobles adquiridos ou transmitidos no exercicio 2022  ou que estivesen arrendados, subarrendados ou afectos a unha actividade económica durante parte do ano, así como nos demais supostos en que o inmoble estivese a disposición dos seus propietarios ou usufrutuarios unicamente durante unha parte do exercicio, a renda imputable por este concepto será a que proporcionalmente corresponda ao número de días comprendidos no devandito período.

Suposto especial: dereitos reais de aproveitamento por quenda sobre bens inmobles

O dereito de aproveitamento por quenda que pode constituírse como dereito real limitado ou como contrato de arrendamento por tempada, dará lugar a imputación de rendas inmobiliarias unicamente nos supostos de dereitos reais de aproveitamento por quenda sobre bens inmobles.

Nestes casos a imputación deberá efectuara o titular do dereito real aplicando a porcentaxe do 2 por 100 ou o 1,1 por 100, segundo proceda, ao resultado de ratear o valor catastral do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) en función da duración anual (días, semanas ou meses) do período de aproveitamento.

Se á data de devindicación do IRPF os inmobles carecesen de valor catastral ou este non fose notificado ao titular, tomarase como base de imputación o prezo de adquisición do dereito de aproveitamento.

Non procederá a imputación de renda inmobiliaria aos titulares destes dereitos cando a súa duración non exceda de 2 semanas por ano.